รอบรั้วการศึกษา

ม.หาดใหญ่ส่งเสริมงานวิจัย จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7

เมื่อ: 19:01 น. 23 มิ.ย. 59   2182 ครั้ง

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7

IMG_5247.JPG

วันนี้( 23 มิถุนายน 2559) ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีการจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG_5217.JPG

ในงานก็มีการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่  การบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา  และการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิจัยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา กล่าวว่า การจัดงานที่ ม.หาดใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของสถาบันอุมศึกษาที่ได้เชิญนักวิจัยจากที่ต่างๆได้เข้ามาร่วม จะเป็นการขับเคลื่อนกลไกงานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  โดยภาพรวมนั้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในช่วงการปฎิรูปการศึกษา โดยมีการใช้การวิจัยเป็นฐาน นำการวิจัยเอาเป็นแนวคิด เป็นองค์ความรู้ในการจัดทำนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศในทุกๆระดับ เพราะฉะนั้นการวิจัยต่อไปจะต้องมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับสภาพการของศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีแนวโน้มของการวิจัยเป็นองค์รวม และเป็นผลจริง นำการวิจัยด้านการศึกษามาปฎิบัติได้ ในด้านการศึกษาผลผลิตของโครงการวิจัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบ ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยด้านการศึกษานอกระบบมากนัก เราจึงต้องให้ความสำคัญของการวิจัยในการศึกษานอกระบบให้มากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

IMG_5254.JPG

ดร.กาญจนา เงารังสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช -ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ -ภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมของ สกว.ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ภาคใต้มีความเข้มแข็งมาก มีนักวิจัยที่ทำงานตอบโจทย์ได้ดี ทาง สกว.จึงเข้ามาดูแลและพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภาคใต้

IMG_5256.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช

ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันนั้นจะต้องเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของนักท่องเที่ยว มีการสนับสนุนงานวิจัยภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดแต่ยังขาดพื้นที่สงขลาที่จะเชื่อมโยงไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งลุ่มน้ำทะเลสาบ  ทาง สกว.จึงได้มีการเชิญชวนนักวิจัย และภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เป็น RoadMap  ที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต่อไป

“เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว พักที่สงขลานานขึ้น” นี่เป็นจุดที่นักวิจัยจะต้องสร้างจุดดึงดูด เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บนฐานอัตลักษณ์ บนวิถีชีวิต รวมถึงอาจจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องเพิ่มมากขึ้น

ที่สำคัญของการให้โจทย์งานวิจัย จะต้องทำให้ งานวิจัยเกิดการใช้ได้จริง ขายได้ในเชิงกิจกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ จะต้องเป็นการสร้างแบรนด์ของพื้นที่ เน้นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการบริการการท่องเที่ยวด้วยตัวของเขาเอง บนฐานอัตลักษณ์ บนวิถีถิ่น ที่มีอยู่คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์สำคัญ และอีกอย่างที่สำคัญ สงขลาอาจจะต้องมีการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือว่ากิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักนานขึ้น นี่จะเป็นประเด็นวิจัยที่ทาง สกว.ให้การสนับสนุน ค้นหาจุดขาย หาจุดเด่นๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปในอนาคต

IMG_5219.JPGIMG_5220.JPGIMG_5221.JPGIMG_5182.JPGIMG_5230.JPGIMG_5234.JPGIMG_5235.JPGIMG_5237.JPGIMG_5240.JPGIMG_5225.JPG

 
เมื่อ: 19:01 น. 23 มิ.ย. 59   2182 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.หาดใหญ่พาสื่อไปปีนัง สัมภาษณ์ นศ.ดิษยะศริน ฟุ้งประสบการณ์ที่มาเลเซีย
ม.หาดใหญ่ จัด Hatyai Innovation Talk ครั้งที่ 1 เน้นสาระด้านเทคโนโลยี
ม.หาดใหญ่ ติวนี้เพื่อน้อง (ภาษาอังกฤษ) พาครูพี่นุ่น สอน Englishเจาะลึกข้อสอบ GAT
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ The Idol Project ครั้งที่ 1 HU Ambassador
ข่าวล่าสุด
สงขลา ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ รองรับผู้ประกอบการกว่า 348 ราย รายได้กว่า 1.4 ล้านบาท
เมื่อ: 17:17เศรษฐกิจบ้านเรา
มรภ.สงขลา จัดค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกล พุ่งเป้าใช้ไอซีทียกระดับการศึกษา
เมื่อ: 17:11รอบรั้วการศึกษา
4 เทศบาลในสงขลา ร่วมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่น
เมื่อ: 17:05ข่าวสารบ้านเรา
น้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรร่วมเดือนเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากฉี่หนูแล้ว 1ราย
เมื่อ: 15:47ข่าวสารบ้านเรา

 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  10471 ครั้ง
 2. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  9107 ครั้ง
 3. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  6589 ครั้ง
 4. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  5284 ครั้ง
 5. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  4735 ครั้ง
 6. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  4320 ครั้ง
 7. แกรนด์โอเพนนิ่ง ปาล์มสปริงส์12 เริ่มที่ 1.77 ล.บ้านสวยราคาโดนพร้อมโปรร้อนแรง
  3694 ครั้ง
 8. ครบรอบ 23 ปี ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดเต็มสีสันความบันเทิง โปรโมชั่นสุดเด็ด
  3240 ครั้ง
 9. พระเณรวัดควนลัง ร่วมสร้างหลักพระทำ เลียนแบบหลักกิโลเผยแพร่ประวัติ+แฝงธรรมะสอนใจ
  3149 ครั้ง
 10. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  3113 ครั้ง
 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  1333 ครั้ง
 2. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  1238 ครั้ง
 3. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  944 ครั้ง
 4. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  797 ครั้ง
 5. พระเณรวัดควนลัง ร่วมสร้างหลักพระทำ เลียนแบบหลักกิโลเผยแพร่ประวัติ+แฝงธรรมะสอนใจ
  431 ครั้ง
 6. น้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรร่วมเดือนเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากฉี่หนูแล้ว 1ราย
  391 ครั้ง
 7. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  388 ครั้ง
 8. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  374 ครั้ง
 9. บ้านหัวป่า ระโนด วิกฤต ขอความช่วยเหลือวอนอย่าทอดทิ้งชุมชนปลายน้ำ
  371 ครั้ง
 10. ผัดไทยไทยอาคาร แจกฟรี 300ห่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
  333 ครั้ง