รอบรั้วการศึกษา

ม.หาดใหญ่ส่งเสริมงานวิจัย จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7

เมื่อ: 19:01 น. 23 มิ.ย. 59   2115 ครั้ง

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7

IMG_5247.JPG

วันนี้( 23 มิถุนายน 2559) ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีการจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG_5217.JPG

ในงานก็มีการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่  การบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา  และการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิจัยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา กล่าวว่า การจัดงานที่ ม.หาดใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของสถาบันอุมศึกษาที่ได้เชิญนักวิจัยจากที่ต่างๆได้เข้ามาร่วม จะเป็นการขับเคลื่อนกลไกงานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  โดยภาพรวมนั้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในช่วงการปฎิรูปการศึกษา โดยมีการใช้การวิจัยเป็นฐาน นำการวิจัยเอาเป็นแนวคิด เป็นองค์ความรู้ในการจัดทำนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศในทุกๆระดับ เพราะฉะนั้นการวิจัยต่อไปจะต้องมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับสภาพการของศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีแนวโน้มของการวิจัยเป็นองค์รวม และเป็นผลจริง นำการวิจัยด้านการศึกษามาปฎิบัติได้ ในด้านการศึกษาผลผลิตของโครงการวิจัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบ ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยด้านการศึกษานอกระบบมากนัก เราจึงต้องให้ความสำคัญของการวิจัยในการศึกษานอกระบบให้มากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

IMG_5254.JPG

ดร.กาญจนา เงารังสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช -ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ -ภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมของ สกว.ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ภาคใต้มีความเข้มแข็งมาก มีนักวิจัยที่ทำงานตอบโจทย์ได้ดี ทาง สกว.จึงเข้ามาดูแลและพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภาคใต้

IMG_5256.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช

ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันนั้นจะต้องเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของนักท่องเที่ยว มีการสนับสนุนงานวิจัยภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดแต่ยังขาดพื้นที่สงขลาที่จะเชื่อมโยงไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งลุ่มน้ำทะเลสาบ  ทาง สกว.จึงได้มีการเชิญชวนนักวิจัย และภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เป็น RoadMap  ที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต่อไป

“เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว พักที่สงขลานานขึ้น” นี่เป็นจุดที่นักวิจัยจะต้องสร้างจุดดึงดูด เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บนฐานอัตลักษณ์ บนวิถีชีวิต รวมถึงอาจจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องเพิ่มมากขึ้น

ที่สำคัญของการให้โจทย์งานวิจัย จะต้องทำให้ งานวิจัยเกิดการใช้ได้จริง ขายได้ในเชิงกิจกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ จะต้องเป็นการสร้างแบรนด์ของพื้นที่ เน้นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการบริการการท่องเที่ยวด้วยตัวของเขาเอง บนฐานอัตลักษณ์ บนวิถีถิ่น ที่มีอยู่คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์สำคัญ และอีกอย่างที่สำคัญ สงขลาอาจจะต้องมีการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือว่ากิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักนานขึ้น นี่จะเป็นประเด็นวิจัยที่ทาง สกว.ให้การสนับสนุน ค้นหาจุดขาย หาจุดเด่นๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปในอนาคต

IMG_5219.JPGIMG_5220.JPGIMG_5221.JPGIMG_5182.JPGIMG_5230.JPGIMG_5234.JPGIMG_5235.JPGIMG_5237.JPGIMG_5240.JPGIMG_5225.JPG

 
เมื่อ: 19:01 น. 23 มิ.ย. 59   2115 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.หาดใหญ่จัด Digital School Leadership พัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัล
ม.หาดใหญ่ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5
พร้อมจัด เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 17 ก.ย.นี้
นศ.วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ฝึกสอนในต่างแดน ได้ความรู้ และประสบการณ์ชีวิต
ข่าวล่าสุด
กำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อ: 15:42G-SPECIAL
รัชกาลที่ 10 พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวอส.ทพ.ที่เสียชีวิตจากความไม่สงบ
เมื่อ: 15:09ข่าวสารบ้านเรา
กาชาดร่วมกับท็อปเจริญ ร่วมมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงวัยอำเภอนาทวี
เมื่อ: 15:05ข่าวสารบ้านเรา
สนช.ประชุมบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนที่สงขลา
เมื่อ: 12:27ข่าวสารบ้านเรา

 1. 26 ตุลาคม 60 รวมสถานที่ในสงขลา ที่ใดปิดให้บริการ บ้าง
  39038 ครั้ง
 2. สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 ราย
  18033 ครั้ง
 3. ระวังหมายเลข 023688888 โทรมาแจ้งอนุมัติเงินกู้
  14888 ครั้ง
 4. เหตุเกิดที่ทุ่งเสา มอเตอร์ไซค์ชนท้ายกระบะ ก่อนส่งยิ้มให้แล้วก็จากไป
  10701 ครั้ง
 5. ทำทันที สาวหาดใหญ่ สวมชุดจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดลานวัดโคกสมานคุณ
  10544 ครั้ง
 6. ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบการรุกล้ำทางเท้าปากซอย22 เพชรเกษม หลังมีผู้ร้องศาลปกครอง
  8544 ครั้ง
 7. เรื่องหมาๆ ข้างบ้านร้องเพื่อนบ้านเลี้ยงหมากว่า 20ตัว ทั้งกลิ่นเหม็น เสียงเห่า ขนฟุ้งกระจาย
  8217 ครั้ง
 8. บัณฑิตแม่โจ้ เพาะพันธุ์ไม้ขายแบบเสริมราก โตไว ต้านทานโรค ออกลูกเร็ว
  7972 ครั้ง
 9. สภ.รัตภูมิ เดินหน้ากวาดลางยาเสพติด จับกุมอีก 2รายยึดยาบ้า-ปืน-กระท่อม
  5303 ครั้ง
 10. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟจากหาดใหญ่สู่เมืองหลวงของมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ
  4932 ครั้ง
 1. 26 ตุลาคม 60 รวมสถานที่ในสงขลา ที่ใดปิดให้บริการ บ้าง
  2648 ครั้ง
 2. ทำทันที สาวหาดใหญ่ สวมชุดจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดลานวัดโคกสมานคุณ
  2081 ครั้ง
 3. ระวังหมายเลข 023688888 โทรมาแจ้งอนุมัติเงินกู้
  1705 ครั้ง
 4. สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 ราย
  1148 ครั้ง
 5. ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบการรุกล้ำทางเท้าปากซอย22 เพชรเกษม หลังมีผู้ร้องศาลปกครอง
  1098 ครั้ง
 6. สภ.รัตภูมิ เดินหน้ากวาดลางยาเสพติด จับกุมอีก 2รายยึดยาบ้า-ปืน-กระท่อม
  666 ครั้ง
 7. เรื่องหมาๆ ข้างบ้านร้องเพื่อนบ้านเลี้ยงหมากว่า 20ตัว ทั้งกลิ่นเหม็น เสียงเห่า ขนฟุ้งกระจาย
  635 ครั้ง
 8. ตรงนี้ก็กำลังปรับปรุง สายเอเชียช่วงหาดใหญ่-นาหม่อม
  585 ครั้ง
 9. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟจากหาดใหญ่สู่เมืองหลวงของมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ
  551 ครั้ง
 10. เหตุเกิดที่ทุ่งเสา มอเตอร์ไซค์ชนท้ายกระบะ ก่อนส่งยิ้มให้แล้วก็จากไป
  519 ครั้ง