รอบรั้วการศึกษา

ม.หาดใหญ่ส่งเสริมงานวิจัย จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7

เมื่อ: 19:01 น. 23 มิ.ย. 59   2283 ครั้ง

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7

IMG_5247.JPG

วันนี้( 23 มิถุนายน 2559) ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีการจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG_5217.JPG

ในงานก็มีการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่  การบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา  และการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิจัยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา กล่าวว่า การจัดงานที่ ม.หาดใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของสถาบันอุมศึกษาที่ได้เชิญนักวิจัยจากที่ต่างๆได้เข้ามาร่วม จะเป็นการขับเคลื่อนกลไกงานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  โดยภาพรวมนั้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในช่วงการปฎิรูปการศึกษา โดยมีการใช้การวิจัยเป็นฐาน นำการวิจัยเอาเป็นแนวคิด เป็นองค์ความรู้ในการจัดทำนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศในทุกๆระดับ เพราะฉะนั้นการวิจัยต่อไปจะต้องมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับสภาพการของศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีแนวโน้มของการวิจัยเป็นองค์รวม และเป็นผลจริง นำการวิจัยด้านการศึกษามาปฎิบัติได้ ในด้านการศึกษาผลผลิตของโครงการวิจัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบ ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยด้านการศึกษานอกระบบมากนัก เราจึงต้องให้ความสำคัญของการวิจัยในการศึกษานอกระบบให้มากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

IMG_5254.JPG

ดร.กาญจนา เงารังสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช -ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ -ภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมของ สกว.ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ภาคใต้มีความเข้มแข็งมาก มีนักวิจัยที่ทำงานตอบโจทย์ได้ดี ทาง สกว.จึงเข้ามาดูแลและพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภาคใต้

IMG_5256.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช

ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันนั้นจะต้องเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของนักท่องเที่ยว มีการสนับสนุนงานวิจัยภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดแต่ยังขาดพื้นที่สงขลาที่จะเชื่อมโยงไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งลุ่มน้ำทะเลสาบ  ทาง สกว.จึงได้มีการเชิญชวนนักวิจัย และภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เป็น RoadMap  ที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต่อไป

“เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว พักที่สงขลานานขึ้น” นี่เป็นจุดที่นักวิจัยจะต้องสร้างจุดดึงดูด เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บนฐานอัตลักษณ์ บนวิถีชีวิต รวมถึงอาจจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องเพิ่มมากขึ้น

ที่สำคัญของการให้โจทย์งานวิจัย จะต้องทำให้ งานวิจัยเกิดการใช้ได้จริง ขายได้ในเชิงกิจกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ จะต้องเป็นการสร้างแบรนด์ของพื้นที่ เน้นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการบริการการท่องเที่ยวด้วยตัวของเขาเอง บนฐานอัตลักษณ์ บนวิถีถิ่น ที่มีอยู่คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์สำคัญ และอีกอย่างที่สำคัญ สงขลาอาจจะต้องมีการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือว่ากิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักนานขึ้น นี่จะเป็นประเด็นวิจัยที่ทาง สกว.ให้การสนับสนุน ค้นหาจุดขาย หาจุดเด่นๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปในอนาคต

IMG_5219.JPGIMG_5220.JPGIMG_5221.JPGIMG_5182.JPGIMG_5230.JPGIMG_5234.JPGIMG_5235.JPGIMG_5237.JPGIMG_5240.JPGIMG_5225.JPG

 
เมื่อ: 19:01 น. 23 มิ.ย. 59   2283 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วเสียชีวิต100%
ม.หาดใหญ่ พาย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ตากใบ ชมวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย (ชลธาราสิงเห)
พระองค์โสม ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เก็บตกรับปริญาม.หาดใหญ่ ตร.ช่วยบัณฑิตและญาติต้องจูงมือกันข้ามคูลึกกว่า 3เมตร
ข่าวล่าสุด
เตรียมจัด 3 งานคุณภาพ ปั้นคนรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้
เมื่อ: 16:20เศรษฐกิจบ้านเรา
สงขลาเปิดโครงการ National e-Payment จ่ายเงิน รับเงิน นําเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
24 มี.ค. วันวัณโรคสากล สคร. 12 สงขลา ชวนรวมพลัง ยุติวัณโรค
เมื่อ: 15:56คอลัมน์แนะนำ
คืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
เมื่อ: 15:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47675 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15830 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12577 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  10892 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9135 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7702 ครั้ง
 7. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  7441 ครั้ง
 8. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7093 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6703 ครั้ง
 10. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  6534 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10142 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3139 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 6. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  682 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  458 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง