G-SPECIAL

ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อ: 12:30 น. 2 ต.ค. 60   515 ครั้ง

 72.JPG

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันแรก โดยทรงมีพระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ให้มุ่งทำประโยชน์ให้ส่วนรวมเพราะจะยังผลให้ตนเองได้รับความรุ่งเรืองด้วย  ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จะจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลรคม 2560

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ว่า ในรอบปีการศึกษา 2559 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สถาปนามาย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาระยะ 20 ปี เพื่อความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม มีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล บนพื้นฐาน  พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณจำนวน 8,632 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 138 คน ปริญญาโท 852  คน และปริญญาตรี 7,642 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กราบทูลราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด้วยทรงมุ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนั้น ได้ทรงเรียนรู้เทคโนโลยีและศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะการศึกษาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล หรือ remote sensing ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนทางการเกษตร พื้นที่ป่าไม้ การบริหารแหล่งน้ำ การสำรวจทางธรณีวิทยา การแหล่งแร่และน้ำมันปิโตรเลี่ยม การทำแผนที่ การใช้ที่ดิน การวางแผนสำหรับการพัฒนาเมืองและชนบท ประชากรศาสตร์ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

73.JPG

จากนั้น ได้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยียาง  แก่ Professor Dr. Norbert  Vennemann  ปริญญาการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่นายประวิทย์ แก้วทอง และ พระราชทานโล่เกียรติยศ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  มณีมัย  คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

สำหรับพิธีในวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,668 คน จาก บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะการแพทย์แผนไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

หลังจากนั้น ได้มีพระโอวาทความว่า การที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานได้ยั่งยืนเพียงใด ขึ้นอยู่กับการประพฤติตน และการปฎิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ หากบัณฑิตรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะมีความเจริญมั่นคง และจะส่งผลให้บัณฑิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้รับความเจริญรุ่งเรืองด้วย

74.JPG75.JPG76.JPG77.JPG78.JPG

 
เมื่อ: 12:30 น. 2 ต.ค. 60   515 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ.ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
แจ้งเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมฯม.อ.16และ18 ก.ย.วันรับปริญญามทร.ศรีวิชัย
18 ก.ย.60 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 58
ข่าวล่าสุด
เตรียมเสนอครม.ดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางเร่งด่วนหวังรักษาเสถียรภาพราคายาง
เมื่อ: 14:53เศรษฐกิจบ้านเรา
คุณยายวัย73 พบหวยรัฐบาล 2ใบ นำมาแจ้งตำรวจหวั่นเกรงถูกรางวัลแล้วมีเจ้าของทีหลัง
เมื่อ: 14:04ข่าวสารบ้านเรา
บุกจับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ผันตัวเองจากผู้เสพมาเป็นเอเย่นต์ค้ายาเสพติด
เมื่อ: 13:08ข่าวสารบ้านเรา
16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ เทิดพระเกียรติ ร.๙ พระมหากษัตริย์นักกีฬา
เมื่อ: 13:01G-SPECIAL

 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  11455 ครั้ง
 2. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  9124 ครั้ง
 3. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  6863 ครั้ง
 4. รถหายได้คืน สภ.รัตภูมิ ตรวจจับวัยรุ่นปลูกกัญชาพร้อมยึดรถแจ้งหายส่งคืนเจ้าของได้ 1คัน
  5521 ครั้ง
 5. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  5289 ครั้ง
 6. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  4754 ครั้ง
 7. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  4329 ครั้ง
 8. น้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรร่วมเดือนเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากฉี่หนูแล้ว 1ราย
  3981 ครั้ง
 9. แกรนด์โอเพนนิ่ง ปาล์มสปริงส์12 เริ่มที่ 1.77 ล.บ้านสวยราคาโดนพร้อมโปรร้อนแรง
  3717 ครั้ง
 10. พระเณรวัดควนลัง ร่วมสร้างหลักพระทำ เลียนแบบหลักกิโลเผยแพร่ประวัติ+แฝงธรรมะสอนใจ
  3673 ครั้ง
 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  1420 ครั้ง
 2. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  1277 ครั้ง
 3. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  944 ครั้ง
 4. รถหายได้คืน สภ.รัตภูมิ ตรวจจับวัยรุ่นปลูกกัญชาพร้อมยึดรถแจ้งหายส่งคืนเจ้าของได้ 1คัน
  942 ครั้ง
 5. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  797 ครั้ง
 6. น้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรร่วมเดือนเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากฉี่หนูแล้ว 1ราย
  627 ครั้ง
 7. พระเณรวัดควนลัง ร่วมสร้างหลักพระทำ เลียนแบบหลักกิโลเผยแพร่ประวัติ+แฝงธรรมะสอนใจ
  519 ครั้ง
 8. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  388 ครั้ง
 9. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  374 ครั้ง
 10. บ้านหัวป่า ระโนด วิกฤต ขอความช่วยเหลือวอนอย่าทอดทิ้งชุมชนปลายน้ำ
  371 ครั้ง