G-SPECIAL

ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อ: 12:30 น. 2 ต.ค. 60   731 ครั้ง

 72.JPG

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันแรก โดยทรงมีพระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ให้มุ่งทำประโยชน์ให้ส่วนรวมเพราะจะยังผลให้ตนเองได้รับความรุ่งเรืองด้วย  ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จะจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลรคม 2560

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ว่า ในรอบปีการศึกษา 2559 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สถาปนามาย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนาระยะ 20 ปี เพื่อความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม มีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล บนพื้นฐาน  พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณจำนวน 8,632 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 138 คน ปริญญาโท 852  คน และปริญญาตรี 7,642 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กราบทูลราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด้วยทรงมุ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนั้น ได้ทรงเรียนรู้เทคโนโลยีและศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะการศึกษาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล หรือ remote sensing ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนทางการเกษตร พื้นที่ป่าไม้ การบริหารแหล่งน้ำ การสำรวจทางธรณีวิทยา การแหล่งแร่และน้ำมันปิโตรเลี่ยม การทำแผนที่ การใช้ที่ดิน การวางแผนสำหรับการพัฒนาเมืองและชนบท ประชากรศาสตร์ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

73.JPG

จากนั้น ได้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยียาง  แก่ Professor Dr. Norbert  Vennemann  ปริญญาการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่นายประวิทย์ แก้วทอง และ พระราชทานโล่เกียรติยศ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  มณีมัย  คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

สำหรับพิธีในวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,668 คน จาก บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะการแพทย์แผนไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

หลังจากนั้น ได้มีพระโอวาทความว่า การที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานได้ยั่งยืนเพียงใด ขึ้นอยู่กับการประพฤติตน และการปฎิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ หากบัณฑิตรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะมีความเจริญมั่นคง และจะส่งผลให้บัณฑิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้รับความเจริญรุ่งเรืองด้วย

74.JPG75.JPG76.JPG77.JPG78.JPG

 
เมื่อ: 12:30 น. 2 ต.ค. 60   731 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑
กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตพัทลุง
ม.อ.ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
ข่าวล่าสุด
ไปรษณีย์ แจ้งเตือนอย่าให้บุคคลแปลกหน้ายืมบัตรประชาชนในการฝากส่งสิ่งของเด็ดขาด
เมื่อ: 11:45คอลัมน์แนะนำ
เชิญชมภาพถ่ายตื่นตา-หลับใหล หาดใหญ่ ๒๔ ชั่วโมง ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อ: 11:32ประชาสัมพันธ์
นายกสั่งย้ายผู้ว่าการยางฯ ธีธัช สุขสะอาด ไปปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อ: 11:19Gimyong Style
เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอจตุรพัฒน์
เมื่อ: 10:57ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47700 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15837 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12584 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  10996 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9240 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7726 ครั้ง
 7. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  7545 ครั้ง
 8. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7095 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6809 ครั้ง
 10. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  6593 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10143 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3140 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  695 ครั้ง
 6. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  458 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง