เศรษฐกิจบ้านเรา

รมว.ดิจิทัล ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

เมื่อ: 14:41 น. 27 พ.ย. 60   301 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมนำเทคโนโลยีมาเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล เชื่อมโยงสู่ Smart City และ Start Up

PNEWS17112711540100801.JPG

วันนี้ (27 พ.ย. 60) ที่สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมรับฟังการบรรยายโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub โดยมี นายอิทธิพร เมฆวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดเผยว่า ขณะนี้ CAT ได้เร่งดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเพื่อการเชื่อมโยงพื้นที่รอยต่อชายแดนมายังศูนย์โทรคมนาคมของ CAT และสถานีเคเบิลใต้น้ำของ CAT ซึ่งรวมทั้งสถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ทั้งนี้ CATได้จัดทำร่างเงื่อนไขการจัดจ้างและข้อกำหนดทางเทคนิคพร้อมกับนำกิจกรรมดังกล่าวร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอนแล้ว เพื่อดำเนินการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไป , กิจกรรมย่อยที่ 2 การขยายความจุของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง CAT ได้ร่วมกับภาคีสมาชิกในการจ้างผลิตอุปกรณ์ขยายระบบฯ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ ได้เริ่มการขยายความจุแล้วบางส่วน รวมทั้งการขยายที่สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา และกิจกรรมย่อยที่ 3 การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยล่าสุด CAT ได้ร่วมหารือกับผู้ให้บริการจากประเทศมาเลเซีย เวียดนามกัมพูชา และจีน ถึงหลักการความเป็นไปได้ในการร่วมกันก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ดังกล่าวแล้ว

“CAT นำศักยภาพความเชี่ยวชาญในการให้บริการโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่เราได้จัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้พัฒนาคุณภาพและเสถียรภาพระบบให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ข้อมูลของคนไทยและของภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเชื่อมั่น CAT จะสนับสนุนงานสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับโครงข่ายระหว่างประเทศของไทยผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำอย่างเต็มที่ เพื่อขยายความแข็งแกร่งให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายตามแผนการและกรอบเวลาที่ได้กำหนด” พันเอก สรรพชัย กล่าว

PNEWS17112711540100807.JPGPNEWS17112711540100812.JPG

นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมรับฟังการบรรยายและตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , CAT , TOT , ไปรษณีย์ไทย , สำนักงานสถิติจังหวัด ฯลฯ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายวันไชย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ ได้มีการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2015 เมื่อเดือนตุลาคม 2560 , การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติในการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก , การใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และการให้บริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยาผ่านช่องทาง API และ Mobile Application

ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีการขับเคลื่อนอุตุนิยมวิทยาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยนำอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการดำเนินงานสถานีฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภาและทุกอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาค , การนำ GIS มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่ และการนำข้อมูล Remote Sensing ได้แก่ เรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาใช้การปฏิบัติงาน , การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำมาใช้พยากรณ์อากาศในพื้นที่ นอกจากนี้ได้มีการสร้างความรับรู้ให้ประชาชสเข้าถึงข้อมมูลอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน API เพื่อบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และ Application ด้านอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , CAT , TOT ฯลฯ มีการวางรูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานในประเทศอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล นอกจากนี้ได้ฝากเรื่องการนำข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามาสนับสนุนเชื่อมโยงสู่ Smart City และ Start Up เชิญชวนคนหนุ่มสาวร่วมสร้างมิติใหม่ให้งานด้านอุตุนิยมวิทยามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

PNEWS17112710504200501.JPGPNEWS17112710504200505.JPGPNEWS17112710504200507.JPGPNEWS17112710504200518.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 14:41 น. 27 พ.ย. 60   301 ครั้ง

ข่าวล่าสุด
ไปรษณีย์ แจ้งเตือนอย่าให้บุคคลแปลกหน้ายืมบัตรประชาชนในการฝากส่งสิ่งของเด็ดขาด
เมื่อ: 11:45คอลัมน์แนะนำ
เชิญชมภาพถ่ายตื่นตา-หลับใหล หาดใหญ่ ๒๔ ชั่วโมง ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อ: 11:32ประชาสัมพันธ์
นายกสั่งย้ายผู้ว่าการยางฯ ธีธัช สุขสะอาด ไปปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อ: 11:19Gimyong Style
เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอจตุรพัฒน์
เมื่อ: 10:57ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47700 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15837 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12584 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  10993 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9237 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7726 ครั้ง
 7. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  7542 ครั้ง
 8. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7095 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6806 ครั้ง
 10. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  6592 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10143 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3140 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  694 ครั้ง
 6. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  458 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง