เศรษฐกิจบ้านเรา

รมว.ดิจิทัล ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

เมื่อ: 14:41 น. 27 พ.ย. 60   200 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมนำเทคโนโลยีมาเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล เชื่อมโยงสู่ Smart City และ Start Up

PNEWS17112711540100801.JPG

วันนี้ (27 พ.ย. 60) ที่สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมรับฟังการบรรยายโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub โดยมี นายอิทธิพร เมฆวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดเผยว่า ขณะนี้ CAT ได้เร่งดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเพื่อการเชื่อมโยงพื้นที่รอยต่อชายแดนมายังศูนย์โทรคมนาคมของ CAT และสถานีเคเบิลใต้น้ำของ CAT ซึ่งรวมทั้งสถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ทั้งนี้ CATได้จัดทำร่างเงื่อนไขการจัดจ้างและข้อกำหนดทางเทคนิคพร้อมกับนำกิจกรรมดังกล่าวร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอนแล้ว เพื่อดำเนินการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไป , กิจกรรมย่อยที่ 2 การขยายความจุของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง CAT ได้ร่วมกับภาคีสมาชิกในการจ้างผลิตอุปกรณ์ขยายระบบฯ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ ได้เริ่มการขยายความจุแล้วบางส่วน รวมทั้งการขยายที่สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา และกิจกรรมย่อยที่ 3 การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยล่าสุด CAT ได้ร่วมหารือกับผู้ให้บริการจากประเทศมาเลเซีย เวียดนามกัมพูชา และจีน ถึงหลักการความเป็นไปได้ในการร่วมกันก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ดังกล่าวแล้ว

“CAT นำศักยภาพความเชี่ยวชาญในการให้บริการโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่เราได้จัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้พัฒนาคุณภาพและเสถียรภาพระบบให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ข้อมูลของคนไทยและของภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเชื่อมั่น CAT จะสนับสนุนงานสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับโครงข่ายระหว่างประเทศของไทยผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำอย่างเต็มที่ เพื่อขยายความแข็งแกร่งให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายตามแผนการและกรอบเวลาที่ได้กำหนด” พันเอก สรรพชัย กล่าว

PNEWS17112711540100807.JPGPNEWS17112711540100812.JPG

นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมรับฟังการบรรยายและตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , CAT , TOT , ไปรษณีย์ไทย , สำนักงานสถิติจังหวัด ฯลฯ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายวันไชย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ ได้มีการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2015 เมื่อเดือนตุลาคม 2560 , การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติในการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก , การใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และการให้บริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยาผ่านช่องทาง API และ Mobile Application

ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีการขับเคลื่อนอุตุนิยมวิทยาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยนำอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการดำเนินงานสถานีฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภาและทุกอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาค , การนำ GIS มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่ และการนำข้อมูล Remote Sensing ได้แก่ เรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาใช้การปฏิบัติงาน , การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำมาใช้พยากรณ์อากาศในพื้นที่ นอกจากนี้ได้มีการสร้างความรับรู้ให้ประชาชสเข้าถึงข้อมมูลอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน API เพื่อบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และ Application ด้านอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , CAT , TOT ฯลฯ มีการวางรูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานในประเทศอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล นอกจากนี้ได้ฝากเรื่องการนำข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามาสนับสนุนเชื่อมโยงสู่ Smart City และ Start Up เชิญชวนคนหนุ่มสาวร่วมสร้างมิติใหม่ให้งานด้านอุตุนิยมวิทยามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

PNEWS17112710504200501.JPGPNEWS17112710504200505.JPGPNEWS17112710504200507.JPGPNEWS17112710504200518.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 14:41 น. 27 พ.ย. 60   200 ครั้ง

ข่าวล่าสุด
เตรียมเสนอครม.ดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางเร่งด่วนหวังรักษาเสถียรภาพราคายาง
เมื่อ: 14:53เศรษฐกิจบ้านเรา
คุณยายวัย73 พบหวยรัฐบาล 2ใบ นำมาแจ้งตำรวจหวั่นเกรงถูกรางวัลแล้วมีเจ้าของทีหลัง
เมื่อ: 14:04ข่าวสารบ้านเรา
บุกจับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ผันตัวเองจากผู้เสพมาเป็นเอเย่นต์ค้ายาเสพติด
เมื่อ: 13:08ข่าวสารบ้านเรา
16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ เทิดพระเกียรติ ร.๙ พระมหากษัตริย์นักกีฬา
เมื่อ: 13:01G-SPECIAL

 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  11455 ครั้ง
 2. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  9124 ครั้ง
 3. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  6863 ครั้ง
 4. รถหายได้คืน สภ.รัตภูมิ ตรวจจับวัยรุ่นปลูกกัญชาพร้อมยึดรถแจ้งหายส่งคืนเจ้าของได้ 1คัน
  5522 ครั้ง
 5. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  5289 ครั้ง
 6. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  4754 ครั้ง
 7. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  4329 ครั้ง
 8. น้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรร่วมเดือนเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากฉี่หนูแล้ว 1ราย
  3981 ครั้ง
 9. แกรนด์โอเพนนิ่ง ปาล์มสปริงส์12 เริ่มที่ 1.77 ล.บ้านสวยราคาโดนพร้อมโปรร้อนแรง
  3718 ครั้ง
 10. พระเณรวัดควนลัง ร่วมสร้างหลักพระทำ เลียนแบบหลักกิโลเผยแพร่ประวัติ+แฝงธรรมะสอนใจ
  3674 ครั้ง
 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  1420 ครั้ง
 2. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  1277 ครั้ง
 3. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  944 ครั้ง
 4. รถหายได้คืน สภ.รัตภูมิ ตรวจจับวัยรุ่นปลูกกัญชาพร้อมยึดรถแจ้งหายส่งคืนเจ้าของได้ 1คัน
  942 ครั้ง
 5. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  797 ครั้ง
 6. น้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรร่วมเดือนเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากฉี่หนูแล้ว 1ราย
  627 ครั้ง
 7. พระเณรวัดควนลัง ร่วมสร้างหลักพระทำ เลียนแบบหลักกิโลเผยแพร่ประวัติ+แฝงธรรมะสอนใจ
  519 ครั้ง
 8. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  388 ครั้ง
 9. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  374 ครั้ง
 10. บ้านหัวป่า ระโนด วิกฤต ขอความช่วยเหลือวอนอย่าทอดทิ้งชุมชนปลายน้ำ
  372 ครั้ง