รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ยึดพระบรมราโชบาย ร.10 สร้างความแข็งแกร่งผลิตครู

เมื่อ: 09:21 น. 4 ธ.ค. 60   208 ครั้ง

อธิการ มรภ.สงขลา แจงผลดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นต่อ รมช.ศึกษาฯ น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 เสริมสร้างความแข็งแกร่งผลิตครู  ตั้งเป้าสร้างโอกาสทางการศึกษาวิทยาเขตสตูล ปั้นเยาวชนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

01.JPG
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มรภ.สงขลา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตครูซึ่งคณะครุศาสตร์ดำเนินการผลิตและพัฒนาครูมาเกือบ 100 ปี เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเป็นแรงบันดาลใจ ดังเช่น โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยระบบโค้ชชิ่งแอนด์แมนเตอร์ริ่ง และ พีแอลซี เป็นต้น

ประชุมร่วมกับ รมช.ศึกษาฯ.JPG

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า การดำเนินงานของ มรภ.สงขลา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู มีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. ผลิตครูระบบปิด/เปิด 2. การพัฒนาศักยภาพครู และ 3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิต ซึ่งในการผลิตครูระบบปิด/เปิดนั้นคณะครุศาสตร์ผลิตครูตามสัดส่วนที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ครูคืนถิ่นร้อยละ 25 ครูระบบปิดร้อยละ 40 และครูระบบเปิดร้อยละ 35 ส่วนครูในระบบเปิด มรภ.สงขลา ผลิตบัณฑิตครูสอบบรรจุได้เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ แต่ถ้านับเป็นสัดส่วนการผลิตคณะครุศาสตร์ควรมีสัดส่วนในลำดับต้นมากกว่านี้ ทั้งนี้ เนื่องจากทางคณะฯ ผลิตครูตามที่กำหนดไว้ในแผนที่เสนอต่อ สกอ. และคุรุสภา กล่าวคือ 8 สาขาวิชามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ผลิตได้ห้องละ 30 คน ส่วนการพัฒนาศักยภาพครู มรภ.สงขลา พัฒนาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมาโดยตลอด                         

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 2,117 คนโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่รับผิดชอบ จ.สงขลา พัทลุง และ สตูล ได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย โครงการพัฒนาทักษะการคิดในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย เป็นต้น
อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู มีโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับคณะครุศาสตร์กลุ่มราชภัฏ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งการจัดการเรียนทั้งระบบ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังเช่น การจัดการเรียนการสอนทั้งระบบในโรงเรียนแบบพีแอลซี (Professional Learning Community) และการจัดการศึกษาแบบจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)  ดำเนินการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูซีโม (SEAMEO) กับประเทศกลุ่มอาเซียน พัฒนาโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน จ.สงขลา พัทลุง ตรัง และ สตูล จำนวน 14 โรงเรียน อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี การเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนากองทุนการศึกษาในพระอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ จ.สงขลา 

 “มรภ.สงขลา ได้รับงบประมาณจาก สกอ. อย่างต่อเนื่องในการดูแลนักศึกษาที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งเดียวในภาคใต้ และได้ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงแก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน จ.สตูล เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆที่มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จ.สตูล โดยให้ความสำคัญกับการเป็นเลิศทางด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นการสร้างเยาวชนให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” อธิการบดีมรภ.สงขลา กล่าว

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม .JPG

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

118989297420171201.jpg150707273620171201.jpg130495457120171201.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 09:21 น. 4 ธ.ค. 60   208 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ. กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ควบ Portfolio รอบ 2
นศ.มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลรวด ประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
มรภ.สงขลา ยึดพระบรมราโชบายสืบสานศิลปะท้องถิ่น จัดยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายอาเซียน
มรภ.สงขลา ห่วงตาลโตนดเสี่ยงสูญพันธุ์ สอน นร. ใช้ไอทีเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช
ข่าวล่าสุด
เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
เมื่อ: 22:40รายงานพิเศษ
ชาวบ้านเขารูปช้างสุดทน จี้รัฐจัดการขั้นเด็ดขาดโรงงานบีพีวีฯ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเรื้อรังมานาน
เมื่อ: 21:58ข่าวสารบ้านเรา
70ยังแจ๋ว คุณยายชาวบางกล่ำออกสเต็ปแดนซ์ลืมอายุจนสาวๆ ยังต้องอาย
เมื่อ: 16:12คอลัมน์แนะนำ
มันใหญ่มาก กู้ภัยนาทวีจับงูจงอางยาวกว่า 5เมตร นำส่งกลับสู่ธรรมชาติ
เมื่อ: 15:56ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30299 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  7968 ครั้ง
 3. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5637 ครั้ง
 4. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  4615 ครั้ง
 5. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  4263 ครั้ง
 6. ตร.สงขลา แกะรอยตามจับทีมสังหารเจ้าของร้านของชำที่สะเดา เมือปลายปี60 ได้แล้ว
  3936 ครั้ง
 7. มากกว่าคอนเสิร์ตการกุศล...คือการเปิดตัวผู้สมัครนายกเมืองคอหงส์
  3856 ครั้ง
 8. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  3808 ครั้ง
 9. เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ
  3615 ครั้ง
 10. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  3505 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4362 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  926 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  798 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  398 ครั้ง
 8. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 9. ฝ่ายหนุนโรงไฟฟ้าเทพา เตรียมบุกถามนายกชะลอโครงการทำไม ชี้เสียโอกาสพัฒนา
  267 ครั้ง
 10. ไชโย น้ำท่วมขังที่ทางลอดรถไฟคลองหวะ-จันทร์วิโรจน์จะได้รับการแก้ไขแล้ว
  243 ครั้ง