รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ยึดพระบรมราโชบาย ร.10 สร้างความแข็งแกร่งผลิตครู

เมื่อ: 09:21 น. 4 ธ.ค. 60   152 ครั้ง

อธิการ มรภ.สงขลา แจงผลดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นต่อ รมช.ศึกษาฯ น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 เสริมสร้างความแข็งแกร่งผลิตครู  ตั้งเป้าสร้างโอกาสทางการศึกษาวิทยาเขตสตูล ปั้นเยาวชนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

01.JPG
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มรภ.สงขลา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตครูซึ่งคณะครุศาสตร์ดำเนินการผลิตและพัฒนาครูมาเกือบ 100 ปี เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเป็นแรงบันดาลใจ ดังเช่น โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยระบบโค้ชชิ่งแอนด์แมนเตอร์ริ่ง และ พีแอลซี เป็นต้น

ประชุมร่วมกับ รมช.ศึกษาฯ.JPG

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า การดำเนินงานของ มรภ.สงขลา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู มีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. ผลิตครูระบบปิด/เปิด 2. การพัฒนาศักยภาพครู และ 3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิต ซึ่งในการผลิตครูระบบปิด/เปิดนั้นคณะครุศาสตร์ผลิตครูตามสัดส่วนที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ครูคืนถิ่นร้อยละ 25 ครูระบบปิดร้อยละ 40 และครูระบบเปิดร้อยละ 35 ส่วนครูในระบบเปิด มรภ.สงขลา ผลิตบัณฑิตครูสอบบรรจุได้เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ แต่ถ้านับเป็นสัดส่วนการผลิตคณะครุศาสตร์ควรมีสัดส่วนในลำดับต้นมากกว่านี้ ทั้งนี้ เนื่องจากทางคณะฯ ผลิตครูตามที่กำหนดไว้ในแผนที่เสนอต่อ สกอ. และคุรุสภา กล่าวคือ 8 สาขาวิชามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ผลิตได้ห้องละ 30 คน ส่วนการพัฒนาศักยภาพครู มรภ.สงขลา พัฒนาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมาโดยตลอด                         

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 2,117 คนโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่รับผิดชอบ จ.สงขลา พัทลุง และ สตูล ได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย โครงการพัฒนาทักษะการคิดในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย เป็นต้น
อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู มีโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับคณะครุศาสตร์กลุ่มราชภัฏ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งการจัดการเรียนทั้งระบบ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังเช่น การจัดการเรียนการสอนทั้งระบบในโรงเรียนแบบพีแอลซี (Professional Learning Community) และการจัดการศึกษาแบบจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)  ดำเนินการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูซีโม (SEAMEO) กับประเทศกลุ่มอาเซียน พัฒนาโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน จ.สงขลา พัทลุง ตรัง และ สตูล จำนวน 14 โรงเรียน อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี การเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนากองทุนการศึกษาในพระอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ จ.สงขลา 

 “มรภ.สงขลา ได้รับงบประมาณจาก สกอ. อย่างต่อเนื่องในการดูแลนักศึกษาที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งเดียวในภาคใต้ และได้ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงแก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน จ.สตูล เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆที่มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จ.สตูล โดยให้ความสำคัญกับการเป็นเลิศทางด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นการสร้างเยาวชนให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” อธิการบดีมรภ.สงขลา กล่าว

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม .JPG

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

118989297420171201.jpg150707273620171201.jpg130495457120171201.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 09:21 น. 4 ธ.ค. 60   152 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ปลัด ก.วิทย์ ติดตามความก้าวหน้าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ม.อุตระมาเลเซีย เล็งทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร-งานวิจัย
มรภ.สงขลา จัดค่ายสะเต็มศึกษา สร้าง นร.ต้นแบบ
ภัทท์สุดา ประดับ นักกิจกรรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ปั้นคนดีสู่รั้วขาว-แดง
ข่าวล่าสุด
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับรางวัลสมาคมกีฬาจังหวัดยอดเยี่ยมประจำปี 2560
เมื่อ: 11:07ประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.สงขลาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอกระแสสินธุ์
เมื่อ: 11:06ข่าวสารบ้านเรา
โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เมื่อ: 10:45ประชาสัมพันธ์
เผยพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา นาข้าวจมน้ำเน่าตายกว่า 1 แสนไร่
เมื่อ: 10:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  9080 ครั้ง
 2. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  8557 ครั้ง
 3. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  5276 ครั้ง
 4. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  4701 ครั้ง
 5. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  4343 ครั้ง
 6. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  4299 ครั้ง
 7. แกรนด์โอเพนนิ่ง ปาล์มสปริงส์12 เริ่มที่ 1.77 ล.บ้านสวยราคาโดนพร้อมโปรร้อนแรง
  3647 ครั้ง
 8. ครบรอบ 23 ปี ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดเต็มสีสันความบันเทิง โปรโมชั่นสุดเด็ด
  3218 ครั้ง
 9. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  3103 ครั้ง
 10. น้ำยังท่วมปลายคลองอู่ตะเภา ชาวบ้านต้องยกรถหนีรอการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลา
  2705 ครั้ง
 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  1035 ครั้ง
 2. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  944 ครั้ง
 3. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  797 ครั้ง
 4. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  758 ครั้ง
 5. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  388 ครั้ง
 6. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  374 ครั้ง
 7. บ้านหัวป่า ระโนด วิกฤต ขอความช่วยเหลือวอนอย่าทอดทิ้งชุมชนปลายน้ำ
  371 ครั้ง
 8. ผัดไทยไทยอาคาร แจกฟรี 300ห่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
  333 ครั้ง
 9. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  318 ครั้ง
 10. น้ำยังท่วมปลายคลองอู่ตะเภา ชาวบ้านต้องยกรถหนีรอการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลา
  310 ครั้ง