คอลัมน์แนะนำ

สาระน่ารู้จาก ธปท.ใต้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า”

เมื่อ: 13:49 น. 10 ม.ค. 61   179 ครั้ง

สาระน่ารู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า”

โดย สุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

business-3070330_1920.jpg

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในการให้บริการทางการเงินมีความเข้มข้นขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินใช้สิทธิรวมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองและรู้เท่าทันภัยทางการเงินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วความรู้ทางการเงินยังเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยลดปัญหาเศรษฐกิจสังคมในภาพรวมได้

 

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์บริบทด้านการศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับโลกถึงระดับท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อาจจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์ดังกล่าวการพัฒนาด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้ที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องการมีวิธีคิด แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาความรู้ต่างๆ ให้ทันกาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและของประเทศชาติ นอกจากนี้ ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวิร์คในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” อาทิเช่น Website, Facebook, LINE, E-mail เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่สามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและสามารถนำความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ทางการเงินไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในภาพรวม

 

สำหรับรูปแบบที่จะนำเสนอในครั้งนี้ คือ การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้มี 5 ฐานกิจกรรม สามารถจะทำให้เกิดความคิดริเริ่ม ความมุ่งหวัง การสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิด เพื่อให้ได้ผลสรุปในแต่ละฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมีการระดมความคิดเห็น ความร่วมมือ และทำงานแบบรวมกลุ่มกับผู้อื่นได้ดี อันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักทักษะความรู้และพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ถูกต้อง ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธปท. คือ “ปลุกคนไทย มีวินัยทางการเงิน”

 

ในวันนี้..ขอนำเสนอตัวอย่างรูปแบบในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน โดยผ่านฐานกิจกรรมรวม 5 ฐานกิจกรรม เพื่อช่วยในการระดมความคิด หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมสรุปผลการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในรูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการจัดฐานกิจกรรม จำนวน 5 ฐานกิจกรรม มีดังนี้

 

     ฐานที่ 1 “รู้ออม รู้ใช้” ได้แก่ วางแผนทางการเงิน การออม การบันทึกรายได้รายจ่าย

     ฐานที่ 2 “รู้สิทธิ รู้หน้าที่” ได้แก่ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

     ฐานที่ 3 “รู้จักหนี้ รู้จักตนเอง” ได้แก่ สินเชื่อ ดอกเบี้ย และการบริหารหนี้

     ฐานที่ 4 “รู้ทันภัยการเงิน รู้วิธีป้องกัน” ได้แก่ ภัยทางการเงิน และการหลอกลวงทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย

     ฐานที่ 5 “รู้เรื่องธนบัตรไทย รู้วิธีการใช้ธนบัตร” ได้แก่ ความรู้เรื่องธนบัตร และการใช้ธนบัตรไทยให้ถูกวิธี

    

ดังนั้น ผลสรุปจากการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้รวม 5 ฐานกิจกรรม เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้ทางการเงินที่เกิดจากการเรียนรู้ทางการเงินผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรมดังกล่าว ท้ายสุดแล้วนี้ สาระน่ารู้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า” สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินไปยังภาคีเครือข่ายและเครือข่ายสมาชิกของทุกท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวิร์คที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Facebook, LINE, Messenger เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านที่สนใจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ทางการเงินผ่านช่องทาง Facebook : เรียนรู้การเงิน ภาคใต้ และ Facebook Fanpage : สื่อสารความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน และวัยรุ่นไทย มีวินัยการเงิน ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 

แหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงิน และช่องทางการสื่อสารประสานงาน มีดังนี้

    1. เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.bot.or.th

    2. เว็บไซต์ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.1213.or.th

    3. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

    4. แนวทางการเรียนรู้ เรื่องความรู้ทางการเงิน โดย.. งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ส่วนคุ้มครอง

       และให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้

    5. ผู้ประสานงาน คุณสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคใต้

       มือถือ : 0954393537 อีเมล : suphanpongs@gmail.com

1213.jpg

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

 
เมื่อ: 13:49 น. 10 ม.ค. 61   179 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

บทความน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน ไขข้อข้องใจ SMEs กับการมีบัญชีเดียว
บทความการเงินน่ารู้ ตอน ชำระเงิน e-Payment อย่างไร ให้ปลอดภัย
ธปท.ใต้ สัมมนา Mega Trends วิเคราะห์เศรษฐกิจใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ด้วย มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน
ข่าวล่าสุด
ศาลออกหมายจับลูกเรือมือยิงชาวบ้านที่ท่าเรือสงขลาแล้ว คาดหลบหนีกลับบ้านเกิดนครปฐม
เมื่อ: 21:19ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ ยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ: 17:01Gimyong Style
สภ.รัตภูมิ ตรวจเข้มรถบรรทุกไม้ยางพารา ตักเตือนก่อนจับจริง
เมื่อ: 16:57Gimyong Style
สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
เมื่อ: 14:37รอบรั้วการศึกษา

 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26726 ครั้ง
 2. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  25446 ครั้ง
 3. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24661 ครั้ง
 4. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  18580 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18425 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13792 ครั้ง
 7. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12246 ครั้ง
 8. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  9297 ครั้ง
 9. สิบโทซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งลงคูกลางถนนสายเอเชีย จะนะ บาดเจ็บสาหัส
  9055 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  8738 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5384 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  3996 ครั้ง
 3. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2808 ครั้ง
 4. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 5. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2244 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2102 ครั้ง
 7. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  1881 ครั้ง
 8. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1723 ครั้ง
 9. 2 พี่น้องนักตกปลา เป็นฮีโร่ช่วยสาว จากการคิดสั้นฆ่าตัวตายกระโดดสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา
  1411 ครั้ง
 10. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  1410 ครั้ง