คอลัมน์แนะนำ

สาระน่ารู้จาก ธปท.ใต้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า”

เมื่อ: 13:49 น. 10 ม.ค. 61   295 ครั้ง

สาระน่ารู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า”

โดย สุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

business-3070330_1920.jpg

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในการให้บริการทางการเงินมีความเข้มข้นขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินใช้สิทธิรวมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองและรู้เท่าทันภัยทางการเงินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วความรู้ทางการเงินยังเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยลดปัญหาเศรษฐกิจสังคมในภาพรวมได้

 

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์บริบทด้านการศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับโลกถึงระดับท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อาจจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์ดังกล่าวการพัฒนาด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้ที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องการมีวิธีคิด แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาความรู้ต่างๆ ให้ทันกาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและของประเทศชาติ นอกจากนี้ ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวิร์คในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” อาทิเช่น Website, Facebook, LINE, E-mail เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่สามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและสามารถนำความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ทางการเงินไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในภาพรวม

 

สำหรับรูปแบบที่จะนำเสนอในครั้งนี้ คือ การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้มี 5 ฐานกิจกรรม สามารถจะทำให้เกิดความคิดริเริ่ม ความมุ่งหวัง การสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิด เพื่อให้ได้ผลสรุปในแต่ละฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมีการระดมความคิดเห็น ความร่วมมือ และทำงานแบบรวมกลุ่มกับผู้อื่นได้ดี อันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักทักษะความรู้และพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ถูกต้อง ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธปท. คือ “ปลุกคนไทย มีวินัยทางการเงิน”

 

ในวันนี้..ขอนำเสนอตัวอย่างรูปแบบในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน โดยผ่านฐานกิจกรรมรวม 5 ฐานกิจกรรม เพื่อช่วยในการระดมความคิด หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมสรุปผลการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในรูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการจัดฐานกิจกรรม จำนวน 5 ฐานกิจกรรม มีดังนี้

 

     ฐานที่ 1 “รู้ออม รู้ใช้” ได้แก่ วางแผนทางการเงิน การออม การบันทึกรายได้รายจ่าย

     ฐานที่ 2 “รู้สิทธิ รู้หน้าที่” ได้แก่ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

     ฐานที่ 3 “รู้จักหนี้ รู้จักตนเอง” ได้แก่ สินเชื่อ ดอกเบี้ย และการบริหารหนี้

     ฐานที่ 4 “รู้ทันภัยการเงิน รู้วิธีป้องกัน” ได้แก่ ภัยทางการเงิน และการหลอกลวงทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย

     ฐานที่ 5 “รู้เรื่องธนบัตรไทย รู้วิธีการใช้ธนบัตร” ได้แก่ ความรู้เรื่องธนบัตร และการใช้ธนบัตรไทยให้ถูกวิธี

    

ดังนั้น ผลสรุปจากการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้รวม 5 ฐานกิจกรรม เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้ทางการเงินที่เกิดจากการเรียนรู้ทางการเงินผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรมดังกล่าว ท้ายสุดแล้วนี้ สาระน่ารู้ เรื่อง “เรา...ไปเรียนรู้การเงิน ดีกว่า” สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินไปยังภาคีเครือข่ายและเครือข่ายสมาชิกของทุกท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสารโซเซียลเน็ตเวิร์คที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Facebook, LINE, Messenger เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านที่สนใจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ทางการเงินผ่านช่องทาง Facebook : เรียนรู้การเงิน ภาคใต้ และ Facebook Fanpage : สื่อสารความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน และวัยรุ่นไทย มีวินัยการเงิน ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 

แหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงิน และช่องทางการสื่อสารประสานงาน มีดังนี้

    1. เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.bot.or.th

    2. เว็บไซต์ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.1213.or.th

    3. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

    4. แนวทางการเรียนรู้ เรื่องความรู้ทางการเงิน โดย.. งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ส่วนคุ้มครอง

       และให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้

    5. ผู้ประสานงาน คุณสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคใต้

       มือถือ : 0954393537 อีเมล : suphanpongs@gmail.com

1213.jpg

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

 
เมื่อ: 13:49 น. 10 ม.ค. 61   295 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ธปท.ใต้ แจงเศรษฐกิจใต้ดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งออกและการท่องเที่ยวดี แต่รายได้เกษตรลด
บทความน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน ไขข้อข้องใจ SMEs กับการมีบัญชีเดียว
บทความการเงินน่ารู้ ตอน ชำระเงิน e-Payment อย่างไร ให้ปลอดภัย
ธปท.ใต้ สัมมนา Mega Trends วิเคราะห์เศรษฐกิจใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ข่าวล่าสุด
หลายหน่วยงานในหาดใหญ่ร่วมแถลงข่าว ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต : Earth Hour 2018
เมื่อ: 16:24ข่าวสารบ้านเรา
ชาวบ้านร้องต้นยางล้มตะแคงทับสายสื่อสาร ถนนสายในใกล้ทางขึ้นเขาวังชิง
เมื่อ: 15:20Gimyong Style
สำนักข่าวอิศรา เจาะลึกเปิดตัวบริษัทไทคอน ผู้รับเหมาอควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ
เมื่อ: 14:38คอลัมน์แนะนำ
เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
เมื่อ: 13:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47559 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15777 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12559 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  10296 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8553 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7121 ครั้ง
 7. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7071 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  6853 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6113 ครั้ง
 10. ช้อปปิ้ง โฮมโปรแฟร์ หาดใหญ่ 2018 สุดคุ้ม สินค้าถูกใจ ราคาย่อมเยา
  5561 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10139 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3133 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  692 ครั้ง
 6. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 7. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  429 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 9. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง
 10. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  345 ครั้ง