รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เสริมความมั่นใจด้านภาษา จัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

เมื่อ: 10:51 น. 12 ม.ค. 61   222 ครั้ง

มรภ.สงขลา เปิดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวดเดียว 6 โครงการ เสริมความเชื่อมั่นทางภาษาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมติดต่อสื่อสารชาวต่างชาติ

26221001_2038740732808081_5433883502674320917_o.jpg

 ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษาพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา ด้วยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.-7 ก.พ. 2. ภาษาจีนเบื้องต้น ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันที่ 9 ม.ค.-1 ก.พ  3. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทุกวันจันทร์และวันพุธ วันที่ 8-31 ม.ค. 4. ประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. เป็นต้นไป 5. เตรียมสอบ TOEIC วันที่ 16 ม.ค.-8 ก.พ. และ 6. อบรมโฟนิกส์ (Phonics) พูดได้ สะกดเป็น เนื่องจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนการสื่อสารมวลชน และการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ

ดร.สลิลา กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบว่าทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะการพูดและการฟังอันเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารระหว่างกัน ประกอบกับปัจจุบัน มรภ.สงขลา มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งมีชาวต่างชาติปฏิบัติงานในคณะต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความสามารถ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน ศูนย์ภาษาจึงจัดอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า หากพูดถึงภาษาต่างประเทศที่ควรรู้ในโลกยุคนี้ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว คงหลีกไม่พ้นภาษาจีน เพราะปัจจุบันจีนก้าวขึ้นเป็นประเทศหนึ่งที่ทรงอิทธิพลต่อเอเชียและต่อโลก นอกจากนี้ ภาษาจีนยังเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น เช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเป็นเวลานานหลายสิบปี ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากขึ้น โดยพบได้ทั่วไปจากอาหาร ร้านค้า การท่องเที่ยวฯลฯ อีกทั้งคนไทยก็นิยมไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นศูนย์ภาษาจึงได้จัดอบรมภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ให้แก่อาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา  

ด้าน นายฆรวัณณ์ สถล นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ภาษา กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ศูนย์ภาษายังอบรมเรื่องโฟนิกส์ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เรียนรู้วิธีการโฟนิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน และสะกดคำ เมื่อผู้เรียนแยกแยะหน่วยเสียงเป็น จะทำให้เข้าใจเวลาฟังเจ้าของภาษาพูด เมื่อเข้าใจก็สามารถโต้ตอบได้ และเมื่อพบคำใหม่ก็ใช้หลักแยกแยะหน่วยเสียงอ่านได้ ซึ่งเมื่อผู้เรียนอ่านได้ก็จะสามารถเขียนคำตามที่อ่านได้ พร้อมทั้งประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ให้ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถต้องศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Ellis ตามระยะเวลาที่ศูนย์ภาษากำหนดให้ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ได้

นอกจากนั้น ศูนย์ภาษายังจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ การสอบ TOEIC มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สถานศึกษา สายการบิน ธนาคาร โรงแรม บริษัททัวร์ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ

26756558_2037594872922667_4490749148895452404_o.jpg26685256_2038740536141434_2376034552347228739_o.jpg26240559_2037594729589348_1936746001690631184_o.jpg26233579_2038740442808110_6388190923665413846_o.jpg26233517_2037595302922624_8075168012014249983_o.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 10:51 น. 12 ม.ค. 61   222 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา เปิดค่าย ศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์ รับปิดเทอม
มรภ.สงขลา เจ้าภาพประชุมวิชาการด้านวิทย์-เทคโนโลยีเกษตร เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ไทยแลนด์ 4.0
มรภ.สงขลา สอนท้องถิ่นเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสแบบดิจิทัล
มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คว้า 8 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ
ข่าวล่าสุด
หลายหน่วยงานในหาดใหญ่ร่วมแถลงข่าว ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต : Earth Hour 2018
เมื่อ: 16:24ข่าวสารบ้านเรา
ชาวบ้านร้องต้นยางล้มตะแคงทับสายสื่อสาร ถนนสายในใกล้ทางขึ้นเขาวังชิง
เมื่อ: 15:20Gimyong Style
สำนักข่าวอิศรา เจาะลึกเปิดตัวบริษัทไทคอน ผู้รับเหมาอควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ
เมื่อ: 14:38คอลัมน์แนะนำ
เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
เมื่อ: 13:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47559 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15777 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12559 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  10293 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8550 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7118 ครั้ง
 7. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7071 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  6850 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6110 ครั้ง
 10. ช้อปปิ้ง โฮมโปรแฟร์ หาดใหญ่ 2018 สุดคุ้ม สินค้าถูกใจ ราคาย่อมเยา
  5561 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10139 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3133 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  692 ครั้ง
 6. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 7. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  428 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 9. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง
 10. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  345 ครั้ง