รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.เตรียมจัดงาน PACCON 2018 การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ

เมื่อ: 11:56 น. 17 ม.ค. 61   573 ครั้ง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงาน ประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ  Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)  เผยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50  ปี ม.อ.

IMG_1454.JPG

วานนี้ ( 16 มกราคม 2561) ณ ห้องนิทรรศการ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ , รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เตรียมจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Chemistry toward a Sustainable Future)”

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในปีนี้ตรงกับวาระครบ 50 ปี ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยจะเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50 ปี มหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นตลอดปี 2561

IMG_1397.JPG

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ในส่วนของความเป็นมาของการจัดงานประชุม PACCON สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการ PACCON เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการได้เข้ามานำเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON ถือเป็นกิจกรรมที่สมาคมเคมีกำหนดให้จัดขึ้นปีละครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2002 โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของไทยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

IMG_1418.JPG

การจัดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นับเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Chemistry Toward a Sustainable Future” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสมาคมเคมีฯ ที่ว่า “นำความรู้เคมีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาคมที่ดีขึ้น” เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านเคมีและผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาในระดับประเทศและมีส่วนร่วมงานวิชาการในระดับนานาชาติ

รศ.ดร.วิไลวรรณโชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ปีนี้ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจะเสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และทรงบรรยายพิเศษ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ด้วย และงานประชุมครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปีค.ศ. 2016 Prof. Dr. Sir J. Fraser Stoddart และผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำระดับโลก Prof. Dr. David W. C. MacMillan และ Prof. Dr. Eric Bakker ให้ปาฐกถาพิเศษ และยังมีนักวิทยาศาสตร์เคมีแขนงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอีก 55 ท่าน ให้เกียรติมาเป็นร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญอีกด้วย

IMG_1435.JPG

รศ.ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมารักษาการหัวหน้าภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว รายงานความพร้อมและการดำเนินงานของภาควิชาเคมีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเคมีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้แก่นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ

IMG_1438.JPG

ในการประชุม PACCON 2018นี้ คาดมีผู้ร่วมประชุมมากกว่า 1,000 คนซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา จาก 24 ประเทศ เป็นผู้เข้าร่วมเสนอผลงาน มากกว่า 600 ผลงาน เป็นการเสนอผลงานแบบบรรยาย 118เรื่อง และผลงานแบบโปสเตอร์  562 เรื่องโดยแบ่งเป็น 9 สาขาที่ครอบคลุมศาสตร์ทางเคมีด้านต่าง ๆ ได้แก่ Analytical Chemistry; Environmental Chemistry and Renewable Energy; Food and Agricultural Chemistry; Inorganic Chemistry; Material Chemistry and Nanotechnology; Natural Products, Biological Chemistry and Chemical Biology; Organic and Medicinal Chemistry; Physical and Theoretical ChemistryและPolymer Chemistry โดยผลงานวิจัยที่มีการนำเสนอผลงานมากที่สุดในปีนี้ คือ สาขา Material Chemistry and Nanotechnology

งานประชุมนี้ยังมีสาขาพิเศษ (special sessions) เรื่อง Introduction to Metabolite Profiling and Metabolomics for Natural Product Research ดำเนินการโดยProf. Dr. Jean-Luc Wolfender; การจัดแสดงความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมและเคมีอุตสาหกรรมจากบริษัทเอกชนต่าง ๆและการบรรยายทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องมือทางเคมี NMR Software Workshop: CMC Structure Elucidation โดยบริษัท Bruker Biospin AG (Thailand)

IMG_1406.JPG

นอกจากนี้ยังมีโครงการห้องเรียนเคมีดาวได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Spa and Cosmetics เป็นกิจกรรมพิเศษ (special events) ของงานนี้อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.paccon2018.com หรือ facebook PACCON2018 หรือภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-8401-2

IMG_1457.JPGIMG_1408.JPGIMG_1463.JPGIMG_1464.JPG

 
เมื่อ: 11:56 น. 17 ม.ค. 61   573 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ. ชวนร่วมส่งผลงานออกแบบ Logo การประชุม PACCON 2018
Tags: PACCON 2018
ข่าวล่าสุด
เครือข่ายชาวเทพา เตรียมยกพลขึ้นกรุงจี้นายกเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เมื่อ: 14:27เศรษฐกิจบ้านเรา
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม รับฟังเสียง SME ครั้งที่2
เมื่อ: 12:28เศรษฐกิจบ้านเรา
ขอแสดงความยินดีกับบัฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เมื่อ: 12:04รอบรั้วการศึกษา
รพ.ม.อ.จัดพิธีทำบุญโรงพยาบาลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต
เมื่อ: 11:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30453 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  8127 ครั้ง
 3. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5652 ครั้ง
 4. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  5444 ครั้ง
 5. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  5334 ครั้ง
 6. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  4860 ครั้ง
 7. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  4638 ครั้ง
 8. เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ
  4543 ครั้ง
 9. 50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้
  4281 ครั้ง
 10. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑
  4227 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4370 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  929 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  803 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  398 ครั้ง
 8. เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
  352 ครั้ง
 9. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 10. ประสบการณ์ดีๆ เมื่อ นศ.ม.ทักษิณ ฝึกสหกิจศึกษาที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย
  305 ครั้ง