ข่าวสารบ้านเรา

อบจ.เปิดรับฟังความเห็นชาวบ้าน โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

เมื่อ: 09:44 น. 8 ก.พ. 61   165 ครั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ" เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และถูกสุขอนามัย

PNEWS18020710010301003.JPG

วานนี้ (7 ก.พ. 61) ที่ห้องริมหาด 2 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ" จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ , ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนเรื่องการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีบทบาทหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงความปลอดภัย และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอระโนด , อำเภอกระแสสินธุ์ , อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบความเดือดร้อนในทุกๆ ปี จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ" เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และถูกสุขอนามัยในรูปแบบระบบประปา

PNEWS18020710010301012.JPG

ดังนั้นการประชุมในวันนี้ (7 ก.พ. 61) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ด้านนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 39 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค สรุปภาพรวมเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้

1.อำเภอสิงหนคร มีความต้องการ ร้อยละ 75.95 เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ คุณภาพของน้ำมีสภาพไม่เหมาะสม สำหรับนำไปใช้อุปโภค บริโภค น้ำประปาไหลอ่อน

2.อำเภอสทิงพระ มีความต้องการ ร้อยละ 81.82 เนื่องจากน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค มีไม่เพียงพอ ในพื้นที่ตำบลกระดังงาไม่มีน้ำประปาใช้ น้ำในคลองอาทิตย์มีไม่เพียงต่อการทำไร่นาสวนผสมในช่วงฤดูแล้ง

3.อำเภอระโนด มีความต้องการ ร้อยละ 74.42 เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำกัด ไม่เพียงพอ และน้ำมีตะกอนค่อนข้างมาก มีลักษณะสีแดงขุ่น มีกลิ่น

4.อำเภอกระแสสินธุ์ มีความต้องการ ร้อยละ 56.67 เนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน น้ำมีลักษณะสีแดงขุ่น มีกลิ่น และค่าน้ำประปาค่อนข้างสูง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำ" ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้น เป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

PNEWS18020710010301024.PNGPNEWS18020710010301023.JPGPNEWS18020710010301017.JPGPNEWS18020710010301004.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม  สวท.สงขลา

 

 
เมื่อ: 09:44 น. 8 ก.พ. 61   165 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

อบจ.เดินหน้าต่อ ศึกษาออกแบบโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
อบจ.สงขลา ดึงอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดเวทีวิชาการ รัฐธรรมนูญ 2560 กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่นร่วมกับ อบจ. ให้ความรู้ทำโครงที่มีส่วนผสมของยางพารา เดินหน้าช่วยชาวสวนยาง
อบจ.สงขลาพบสื่อ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
รวบทอม1ใน7ผู้ต้องหาร่วมกันปล้น ทำร้ายร่างก่ายวัยรุ่น19ปี หักค่ายา 4พันบาท
เมื่อ: 12:28ข่าวสารบ้านเรา
คนร้ายก่อเหตุยิงถล่มบ้านตำรวจ 2 หลัง ในพื้นที่อ.เทพา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน
เมื่อ: 12:20ข่าวสารบ้านเรา
27 ก.พ.แจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวย่านแยกโรงปูน-บิ๊กซีคลองแห
เมื่อ: 10:20Gimyong Style
ขบวนการค้าใบกระท่อมที่สะเดายัดเงินเกือบ 2 แสนให้กองปราบเเลกกับอิสรภาพ
เมื่อ: 10:15ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30624 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  8163 ครั้ง
 3. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  7431 ครั้ง
 4. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  6335 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑
  5759 ครั้ง
 6. 50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้
  5734 ครั้ง
 7. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5687 ครั้ง
 8. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  5683 ครั้ง
 9. ขอบสนามไทยลีก4 ปีนี้มีให้เชียร์ทั้งหาดใหญ่เอฟซี และหาดใหญ่ซิตี้
  5513 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 8-2-61
  5462 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4371 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  930 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  803 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  399 ครั้ง
 8. เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
  357 ครั้ง
 9. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 10. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  334 ครั้ง