ข่าวสารบ้านเรา

สงขลาซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อ: 17:01 น. 13 ก.พ. 61   820 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" มุ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

PNEWS18021315194601601.JPG

วันนี้ (13 ก.พ. 61) เวลา 15.00 น. กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มีโครงการ หรือกิจกรรมดำเนินการในระดับตำบล/หมู่บ้านใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับตำบล เป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน ในพื้นที่ทุกระดับ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดสงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับกรอบในการดำเนินโครงการฯ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คือ การสร้างความปรองดอง , คนไทยไม่ทิ้งกัน คือ การดูแลผู้มีรายได้น้อย , ชุมชนอยู่ดีมีสุข คือ การพัฒนาความเป็นอยู่ การดูแลอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน , วิถีไทย วิถีพอเพียง คือ การส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการออมทุกช่วงวัย , รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน , รู้กลไกการบริหารราชการ , รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม , รู้เท่าทันเทคโนโลยี , ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยจะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทีมขับเคลื่อนโครงการฯ 7,663 ทีม ดำเนินการในพื้นที่ 81,151 แห่ง

ทั้งนี้ หลังจากนี้ได้มีการเตรียมจัดเวทีประชาคม 4 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการเกี่ยวกับ 1.แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน โดยกระทรวงการคลัง , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. แผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน , กรมการปกครอง) , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ 3.แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

PNEWS18021315194601602.JPGPNEWS18021315194601603.JPGPNEWS18021315194601606.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 17:01 น. 13 ก.พ. 61   820 ครั้ง

ข่าวล่าสุด
รวบทอม1ใน7ผู้ต้องหาร่วมกันปล้น ทำร้ายร่างก่ายวัยรุ่น19ปี หักค่ายา 4พันบาท
เมื่อ: 12:28ข่าวสารบ้านเรา
คนร้ายก่อเหตุยิงถล่มบ้านตำรวจ 2 หลัง ในพื้นที่อ.เทพา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน
เมื่อ: 12:20ข่าวสารบ้านเรา
27 ก.พ.แจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวย่านแยกโรงปูน-บิ๊กซีคลองแห
เมื่อ: 10:20Gimyong Style
ขบวนการค้าใบกระท่อมที่สะเดายัดเงินเกือบ 2 แสนให้กองปราบเเลกกับอิสรภาพ
เมื่อ: 10:15ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30624 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  8164 ครั้ง
 3. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  7435 ครั้ง
 4. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  6338 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑
  5762 ครั้ง
 6. 50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้
  5738 ครั้ง
 7. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5688 ครั้ง
 8. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  5683 ครั้ง
 9. ขอบสนามไทยลีก4 ปีนี้มีให้เชียร์ทั้งหาดใหญ่เอฟซี และหาดใหญ่ซิตี้
  5516 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 8-2-61
  5466 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4371 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  930 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  803 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  399 ครั้ง
 8. เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
  357 ครั้ง
 9. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 10. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  334 ครั้ง