รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.พาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรัง ดูงาน ย่านตาขาวโมเดล และ บ้านน้ำราบ

เมื่อ: 17:37 น. 13 ก.พ. 61   1540 ครั้ง

ม.อ.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของ ม.อ.วิทยาเขตตรัง ไปเยือนย่านตาขาวโมเดล พร้อมลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบ ปีนเขาจมป่า ล่องแพ ปล่อยพันธ์ม้าน้ำ เก็บขยะทะเลแหวก 

page.jpg

เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมนิทรรศการและผลงานของวิทยาเขตตรัง อาทิ เช่น โครงการย่านตาขาวโมเดล,โครงการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม : Trang Vernadoc 2017 , การแสดงชุด “เขา ป่า นา เล หลาด” ,กล่องใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่ , โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน เป็นต้น พร้อมลงพื้นที่ บ้านน้ำราบ ท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ เดินขึ้นเขาจมป่า  เก็บขยะทะเลแหวก จากพื้นที่สัมปทานสู่ป่าโกงกางชุมชน ที่ชาวบ้านร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี

IMG_5108.JPG

 ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  เปิดเผยว่า สำหรับ ม.อ.ตรัง ตอนนี้มี 2 คณะ ได้คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ปัจจุบัน มีนักศึกษากว่า 3,000 คน เรามีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตามทิศทางการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย มีการให้บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีงานวิจัย ซึ่งแต่ละคณะก็มีจุดเด่นที่ต่างกันออกไป โดยปีนี้เรามี ภารกิจทำเรื่อง ตรังศึกษา (ย่านตาขาวโมเดล) ซึ่งมีความโดดเด่น ที่จังหวัดและชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก

IMG_5084.JPG

 ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ

ด้าน อ.ชาวดี ง่วนสน หัวหน้าโครงการวิจัยชุดย่านตาขาวโมเดล ปี 2559-2560 เปิดเผยว่า โครงการย่านตาขาวโมเดล  มีแนวคิดเริ่มต้นจากรูปแบบการพัฒนาการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จากอดีตที่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นรูปแบบของสินค้าเฉพาะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอย จนปัจจุบันที่เศรษฐกิจซบเซาลง เป็นผลให้พื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวขาดอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม 

การเป็นอยู่ของผู้คนขาดชีวิตชีวา เนื่องจากประชาชนย้ายไปทำงานต่างถิ่น ขาดเทศกาลและกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นให้มาเยือนเหมือนเช่นในอดีต แต่ยังคงต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต

IMG_5453.JPG

อ.ชาวดี ง่วนสน

ย่านตาขาวโมเดล มีเป้าหมายเพื่อศึกษา ค้นคว้าและวิจัยข้อมูลเมืองย่านตาขาวในทุกมิติเพื่อการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวในอนาคต โดยกิจกรรมที่ทำมี 6 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

1.สำรวจข้อมูลพื้นฐานสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชาติพันธุ์ ประเพณีวัฒนธรรม และอุปสรรคต่อการพัฒนาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

2.สำรวจแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรม

3.งานรังวัดสถาปัตยกรรมที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.อัตลักษณ์ของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม

5.สำรวจความต้องการพื้นฐานของบ้านพักอาศัยร่วมคนพิการ

6.สำรวจความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในทุกกิจกรรม จะถูกนำมาวางแผนร่วมกันกับชุมชนเพื่อออกแบบการพัฒนาเมืองย่านตาขาวอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันสรรค์สร้างให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดีและเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองต่อไป

IMG_5428.JPG

นางทัศนีย์ สุนทรนนท์ ประธานโครงการย่านตาขาวโมเดล กล่าวว่า เมื่อก่อนตรงบริเวณย่านตาขาวนี่ เคยเป็นแหล่งเศรษฐกิจของเมืองตรังแต่ต้องซบเซาลงตามกาลเวลา บริเวณบ้านปู่นิล ก็เป็นบ้านเก่าร้อยปี ซึ่งเป็นรูปแบบบ้านหนีน้ำ ที่บ้านแถบนี้หลายบ้านสมัยก่อนมีลักษณะเป็นบ้านหนีน้ำเหมือนกัน เมื่อ ม.อ.มีโครงการย่านตาขาวโมเดลเข้ามา ชาวบ้านก็ให้การตอบรับให้ความร่วมมือในการช่วยกันสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เกิดขึ้น โดยเน้นเป็นวิถีชุมชน ที่มีความหลากหลาย วิถีชีวิต เรียบง่าย น่าค้นหา บ้านเก่า เตาเผา โบราณ ที่ยังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน นับตั้งแต่มีการทำโครงการย่านตาขาวโมเดล ชาวบ้านแถบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมีความเป็นอยู่ เศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน

IMG_5444.JPG

นางทัศนีย์ สุนทรนนท์

นอกจากนี้ เครือประชาสัมพันธ์ ม.อ. และสื่อมวลชนก็ได้ลงพื้นที่บ้านน้ำราบ ซึ่ง“ชุมชนบ้านน้ำราบ” หรือชื่อเดิม “บ้านน้ำรอบ” ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และมีการจัด กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบ มีจุดเด่นตรงที่มีความหลากหลาย แตกต่างไปจากที่อื่น อาทิ เช่น การปล่อยพันธ์ม้าน้ำที่แปลกไม่เหมือนใคร  , การล่องแพชมธรรมชาติ บนผืนป่าโกงกาง พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ , การปีนเขาจมป่า ซึ่งข้างบนยอดเขาสามารถชมภาพบรรยากาศแบบ 360 องศากันได้เลยทีเดียว และระหว่างทางก็ยังพบเห็นพันธุ์ไม้หายาก และแปลกตา มากมาย 

และยังมีการล่องแพ ไปที่ทะเลแหวก พร้อมทำกิจกรรมเก็บขยะ ซึ่งทุกคนก็ช่วยกันเก็บใส่ถุงขยะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อรักษาความสะอาด  เพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นการท่องเที่ยวอย่างยังยืนได้นั้น คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ระบบนิเวชคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จะได้มีแหล่งอาหารและธรรมชาติที่สวยงามให้คนรุ่นหลังต่อไป

IMG_5280.JPGIMG_5117.JPGIMG_5238.JPGIMG_5231.JPGIMG_5060.JPGIMG_5101.JPGIMG_5104.JPGIMG_5121.JPGIMG_5145.JPGIMG_5146.JPGIMG_5170.JPGIMG_5175.JPGIMG_5185.JPGIMG_5220.JPGIMG_5386.JPGIMG_5300.JPGIMG_5304.JPGIMG_5311.JPGIMG_5353.JPGIMG_5357.JPGIMG_5358.JPGIMG_5359.JPGIMG_5363.JPGIMG_5371.JPGIMG_5397.JPGIMG_5407.JPGIMG_5413.JPGIMG_5471.JPGIMG_5481.JPGIMG_5486.JPGIMG_5499.JPGIMG_5511.JPGIMG_5519.JPGIMG_5525.JPGIMG_5533.JPGIMG_5555.JPGIMG_5560.JPGIMG_5581.JPGIMG_5609.JPGIMG_5619.JPGIMG_5625.JPGIMG_5654.JPGIMG_5661.JPGIMG_5665.JPGIMG_5670.JPGIMG_5846.JPGIMG_5698.JPGIMG_5701.JPGIMG_5710.JPGIMG_5777.JPGIMG_5782.JPGIMG_5787.JPGIMG_5720.JPGIMG_5721.JPGIMG_5741.JPGIMG_5746.JPGIMG_5764.JPGIMG_5794.JPGIMG_5890.JPGIMG_6033.JPGIMG_5863.JPG

 
เมื่อ: 17:37 น. 13 ก.พ. 61   1540 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ.บุกเมืองกรุง แถลงข่าวกิจกรรมฉลอง 50 ปี ยิ่งใหญ่ ชวนศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า
สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่สามัคคีจาก ม.อ.สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ My Journey to Stockholm
50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
รวบทอม1ใน7ผู้ต้องหาร่วมกันปล้น ทำร้ายร่างก่ายวัยรุ่น19ปี หักค่ายา 4พันบาท
เมื่อ: 12:28ข่าวสารบ้านเรา
คนร้ายก่อเหตุยิงถล่มบ้านตำรวจ 2 หลัง ในพื้นที่อ.เทพา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน
เมื่อ: 12:20ข่าวสารบ้านเรา
27 ก.พ.แจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวย่านแยกโรงปูน-บิ๊กซีคลองแห
เมื่อ: 10:20Gimyong Style
ขบวนการค้าใบกระท่อมที่สะเดายัดเงินเกือบ 2 แสนให้กองปราบเเลกกับอิสรภาพ
เมื่อ: 10:15ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30624 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  8164 ครั้ง
 3. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  7435 ครั้ง
 4. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  6338 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑
  5762 ครั้ง
 6. 50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้
  5738 ครั้ง
 7. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5688 ครั้ง
 8. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  5683 ครั้ง
 9. ขอบสนามไทยลีก4 ปีนี้มีให้เชียร์ทั้งหาดใหญ่เอฟซี และหาดใหญ่ซิตี้
  5516 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 8-2-61
  5466 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4371 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  930 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  803 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  399 ครั้ง
 8. เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
  357 ครั้ง
 9. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 10. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  334 ครั้ง