อบจ.สงขลาอบจ.เดินหน้าต่อ ศึกษาออกแบบโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมสัมมนาศึกษาออกแบบโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ต่อยอดจากครั้งที่แล้ว นำเสนอข้อมูลเพิ่ม พร้อมรับฟังความคิดเห็น

อบจ.เปิดรับฟังความเห็นชาวบ้าน โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ" เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และถูกสุขอนามัย

อบจ.สงขลา ดึงอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดเวทีวิชาการ รัฐธรรมนูญ 2560 กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย

อบจ.สงขลา เป็นเจ้าจัดประชุมทางวิชาการ "รัฐธรรมนูญ 2560 กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย" เชิญผู้แทนอปท.ทั่วประเทศร่วมเวที อ.เอนก ผู้นำอปท.ต้องร่วมกันสร้างท้องถิ่นนิยม สร้างความรู้จักและความภาคภูใจในท้องถิ่นตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอจังหวัด และภูมิภาค
(26 ม.ค.61) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) จัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการ "รัฐธรรมูญ 2560 กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย" โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เป็นประธานและร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "ท้องถิ่นที่เป็นบ้านเมือง" นายนิพนธ์ บูญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมงาน

ท้องถิ่นร่วมกับ อบจ. ให้ความรู้ทำโครงที่มีส่วนผสมของยางพารา เดินหน้าช่วยชาวสวนยาง

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล เดินหน้าเพิ่มการนำยางพารามาใช้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง