ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา 1 ใน 10 แห่งของประเทศ

เมื่อ: 11:43 น. 22 ก.พ. 62   704 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการจัดตั้ง “ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา” 1 ใน 10 แห่งของประเทศ มุ่งช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหา ป้องกันการค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมโลก

ช่วงบ่าย วันนี้ (21 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมอาคารส่วนบริหารการจัดระบบแรงงานต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา , นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีนายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา , ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา , มูลนิธิสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้อนุมัติโครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้พิจารณาเห็นชอบให้กรมการจัดหางาน จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา รับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน สำหรับปัญหาอื่น อาจประสานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

โดยอธิบดีกรมการจัดหางานกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 10 แห่ง คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เป็นไปตามความคาดหวังของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) จังหวัดสงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้าน นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข้ามาทำงานประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และต่างประเทศให้ความสนใจกับการดำเนินการของไทยเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว การควบคุมดูแลสิทธิประโยชน์ หลักสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว จึงมีการประเมินผลกรณีการทำประมงผิดกฎหมาย ไร้การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และการจัดลำดับ Tier 2 จากการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสังคมโลก และการส่งออกสินค้าในกลุ่มสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ดังนั้น การดูแลแรงงานต่างด้าวในเทศไทยกรณีที่แรงงานต่างด้าวประสบปัญหา หรือได้รับความเดือดร้อนจะต้องมีหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาให้แก่แรงงานในเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้กรมการจัดหางาน จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา รับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

สำหรับศูนย์ฯ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทำงานในประเทศไทย พร้อมเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล และสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหา เพื่อพักระหว่างรอรับการช่วยเหลือ หรือรอส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสังคมโลกต่อไป โดยมีเป้าหมายเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสงขลา จำนวน 1,200 คน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา , โครงสร้างการดำเนินงานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา , สถานที่ตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา , งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา พร้อมร่วมหารือพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา รวมถึงขั้นตอนการปฎิบัติงานศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 11:43 น. 22 ก.พ. 62   704 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ทัพเรือเรือภาค2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ "ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้"
เมื่อ: 10:22รายงานพิเศษ
จัดงาน อภัยให้กันนะ สังคมไทยต้องทบทวนภัยจากน้ำเมา เปิดใจ บังฉ่ำ ผู้เสียหาย 80 ล้านจากคนเมาแล้วขับ
เมื่อ: 16:41รายงานพิเศษ
ผู้ว่าฯ นำประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:22เศรษฐกิจบ้านเรา
​ชาวคลองหอยโข่ง บุกศาลากลางเรียกร้องหยุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะชี้กระทบโครงการพระราชดำริ
เมื่อ: 16:18ข่าวสารบ้านเรา

 1. สาวปัตตานีสุดช้ำถูกหญิงสาวมอมยารูดทรัพย์ชิงทอง 3บาท นำตัวมาทิ้งไว้ที่หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่
  20853 ครั้ง
 2. ตชด.และตำรวจบุกเข้าจับกุมเอเย่นต์ค้ายาบ้า วัยรุ่นเทพาวัย 19 ปี ถูกจับพร้อมยาบ้า 800 เม็ด
  9484 ครั้ง
 3. ​นอภ.รัตภูมิ นำทีมสนธิกำลังปฏิบัติการฟ้าสางกวาดล้างยาเสพติด 4จุดยึดยาบ้า 2พันเม็ด+ไอซ์
  6219 ครั้ง
 4. หนุ่มหาดใหญ่โร่แจงไม่ได้เป็นผู้ต้องหาขับรถชน 2 ผัวเมียตกสะพาน เป็นญาติที่ไปรับเอกสารเท่านั้น
  3490 ครั้ง
 5. ​ส่องสนามเขต1 จับตานราเดช-วันชัย แข็งแกร่งพอที่จะสู้ความเหนียวของปชป.ได้หรือไม่
  3292 ครั้ง
 6. ​ฝากขังผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงในตลาดสดพลาซ่าหาดใหญ่ แจ้งข้อหาเพิ่มเป็น 4 ข้อหา
  2846 ครั้ง
 7. เปิดจองเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
  2664 ครั้ง
 8. ​กระแสคนรุ่นใหม่สนใจฟีเวอร์ ธนาธร นำทัพอนาคตใหม่บุกหาเสียงที่สงขลา
  2434 ครั้ง
 9. พสกนิกรชาวสงขลาจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ รัชกาลที่9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  2412 ครั้ง
 10. ​ยังขลังแฟนคลับตรึม มาร์ค เปิด 2เวทีช่วยศิริโชค-สรรเพชญ เดินตลาดช่วยภิรพล
  2365 ครั้ง
 1. ทัพเรือเรือภาค2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ "ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้"
  0 ครั้ง
 2. จัดงาน อภัยให้กันนะ สังคมไทยต้องทบทวนภัยจากน้ำเมา เปิดใจ บังฉ่ำ ผู้เสียหาย 80 ล้านจากคนเมาแล้วขับ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ นำประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ​ชาวคลองหอยโข่ง บุกศาลากลางเรียกร้องหยุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะชี้กระทบโครงการพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 5. 18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  0 ครั้ง
 6. ​สงขลา เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นแก้ไขความเดือดร้อนชาวบ้านให้ได้ทันที
  0 ครั้ง
 7. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดโครงการเกษตรกรตัวน้อย ปีที่ 5
  0 ครั้ง
 8. พลังประชารัฐ เปิดเวทีที่หาดใหญ่ บอกชาวบ้านให้ลืมพรรคเดิมที่ไม่เคยทำอะไรให้สงขลาได้แล้ว
  0 ครั้ง
 9. เปิดตัว Mesane’ Cleansing serum ในหาดใหญ่ นวัตกรรมใหม่แห่งการล้างหน้า
  0 ครั้ง
 10. จับกุมเสี่ยนากุ้งที่หันมาค้ายาบ้าอ้างขาดทุนจากนากุ้งนับล้านบาท ยึดของกลางกว่า2,000 เม็ด
  0 ครั้ง