รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา นำ นศ.เกษตร อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

เมื่อ: 10:43 น. 16 มี.ค. 62   365 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำนักศึกษาลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวพระบรมราโชบาย พร้อมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรเข้าใจวิธีคัดเลือก-เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ช่วยลดต้นทุนผลิต

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยนำนักศึกษาร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา และให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ราว 40 คน เกี่ยวกับการคัดเลือกและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างถูกวิธี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบริสุทธิ์และคุณภาพดี รวมทั้งช่วยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองไม่ให้สูญหาย สามารถนำพันธุ์ข้าวที่คัดไว้ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีสำหรับการปรับปรุงพันธ์ต่อไปในอนาคต ตลอดจนเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีการลงแขก และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่เดิมของไทย และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน

ดร.มงคล กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ คือ ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีแนวทางที่จะพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายได้ โดยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรดำเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพและพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชุมชน ต.เกาะแต้ว ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ เล็บนก หอมกระดังงา หอมจันทร์ ดอกพะยอม รวงรี ลูกปลา ดำเบา จำปา เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ข้าวเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้ดี ทั้งยังทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรู สามารถจัดการผลิตแบบอินทรีย์ได้ง่าย นอกจากนี้ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองแต่ละสายพันธุ์มีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกัน และมีคุณสมบัติที่ดีเกี่ยวกับความหอมนุ่มและรสชาติ ทางคณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูการปลูกข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในแหล่งที่ปลูก เพื่อช่วยไม่ให้พันธุกรรมข้าวสูญหายไปจากธรรมชาติ และเป็นแหล่งพันธุกรรมที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

อาจารย์สันติ หมัดหมัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการใน 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคัดพันธุ์ข้าว และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธี จึงทำให้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรในชุมชนเกาะแต้วปลูกนั้นมีการปะปนพันธุ์ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำลง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอกเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ประกอบกับเกษตรกรยังมีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้แกะ ซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ทางคณะฯ จึงได้นำนักศึกษาไปร่วมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ที่กำลังหายไปจากสังคมเกษตรกรไทย และเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้าน ชุมชนที่อาศัยอีกด้วย

ข่าวโดย/ สุนทรียา ลาสสวัสดิ์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา

เรียบเรียงโดย ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 10:43 น. 16 มี.ค. 62   365 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ทัพเรือเรือภาค2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ "ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้"
เมื่อ: 10:22รายงานพิเศษ
จัดงาน อภัยให้กันนะ สังคมไทยต้องทบทวนภัยจากน้ำเมา เปิดใจ บังฉ่ำ ผู้เสียหาย 80 ล้านจากคนเมาแล้วขับ
เมื่อ: 16:41รายงานพิเศษ
ผู้ว่าฯ นำประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:22เศรษฐกิจบ้านเรา
​ชาวคลองหอยโข่ง บุกศาลากลางเรียกร้องหยุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะชี้กระทบโครงการพระราชดำริ
เมื่อ: 16:18ข่าวสารบ้านเรา

 1. สาวปัตตานีสุดช้ำถูกหญิงสาวมอมยารูดทรัพย์ชิงทอง 3บาท นำตัวมาทิ้งไว้ที่หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่
  20853 ครั้ง
 2. ตชด.และตำรวจบุกเข้าจับกุมเอเย่นต์ค้ายาบ้า วัยรุ่นเทพาวัย 19 ปี ถูกจับพร้อมยาบ้า 800 เม็ด
  9484 ครั้ง
 3. ​นอภ.รัตภูมิ นำทีมสนธิกำลังปฏิบัติการฟ้าสางกวาดล้างยาเสพติด 4จุดยึดยาบ้า 2พันเม็ด+ไอซ์
  6219 ครั้ง
 4. หนุ่มหาดใหญ่โร่แจงไม่ได้เป็นผู้ต้องหาขับรถชน 2 ผัวเมียตกสะพาน เป็นญาติที่ไปรับเอกสารเท่านั้น
  3490 ครั้ง
 5. ​ส่องสนามเขต1 จับตานราเดช-วันชัย แข็งแกร่งพอที่จะสู้ความเหนียวของปชป.ได้หรือไม่
  3292 ครั้ง
 6. ​ฝากขังผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงในตลาดสดพลาซ่าหาดใหญ่ แจ้งข้อหาเพิ่มเป็น 4 ข้อหา
  2846 ครั้ง
 7. เปิดจองเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
  2664 ครั้ง
 8. ​กระแสคนรุ่นใหม่สนใจฟีเวอร์ ธนาธร นำทัพอนาคตใหม่บุกหาเสียงที่สงขลา
  2434 ครั้ง
 9. พสกนิกรชาวสงขลาจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ รัชกาลที่9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  2411 ครั้ง
 10. ​ยังขลังแฟนคลับตรึม มาร์ค เปิด 2เวทีช่วยศิริโชค-สรรเพชญ เดินตลาดช่วยภิรพล
  2365 ครั้ง
 1. ทัพเรือเรือภาค2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ "ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้"
  0 ครั้ง
 2. จัดงาน อภัยให้กันนะ สังคมไทยต้องทบทวนภัยจากน้ำเมา เปิดใจ บังฉ่ำ ผู้เสียหาย 80 ล้านจากคนเมาแล้วขับ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ นำประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ​ชาวคลองหอยโข่ง บุกศาลากลางเรียกร้องหยุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะชี้กระทบโครงการพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 5. 18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  0 ครั้ง
 6. ​สงขลา เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นแก้ไขความเดือดร้อนชาวบ้านให้ได้ทันที
  0 ครั้ง
 7. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดโครงการเกษตรกรตัวน้อย ปีที่ 5
  0 ครั้ง
 8. พลังประชารัฐ เปิดเวทีที่หาดใหญ่ บอกชาวบ้านให้ลืมพรรคเดิมที่ไม่เคยทำอะไรให้สงขลาได้แล้ว
  0 ครั้ง
 9. เปิดตัว Mesane’ Cleansing serum ในหาดใหญ่ นวัตกรรมใหม่แห่งการล้างหน้า
  0 ครั้ง
 10. จับกุมเสี่ยนากุ้งที่หันมาค้ายาบ้าอ้างขาดทุนจากนากุ้งนับล้านบาท ยึดของกลางกว่า2,000 เม็ด
  0 ครั้ง