ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา เปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อ: 13:10 น. 10 มิ.ย. 62   1958 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2562 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต"

วันนี้ (10 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต" โดยมีพ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 290 คน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศชาติและมีแนวโน้มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการที่จะให้ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้แก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น คงจะไม่สามารถเป็นไปได้และยากที่จะประสบผลสำเร็จเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส่วนรวมและส่งผลกระทบกับทุกคนในประเทศและทุกภาคส่วน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือโดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ถือเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ของตนเอง

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆของโครงการนี้จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการณ์ปัจจุบันและที่สำคัญเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 63 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" ทั้งนี้นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์และแผนงานของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นการสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จะทำให้ได้มาซึ่งแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือ ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่จะนำไป ใช้ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานทีมีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ต่อไปเพื่อลดปัญหาการทุจริตของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

ด้านพ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. (เคลื่อนที่)" ให้เป็นคลินิกในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นคลินิกเคลื่อนที่ในการลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตเข้าทำการระงับยับยั้งการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือเกิดการกระทำความผิดอันเป็นการป้องกัน (มิให้ประเทศชาติเสียหาย ข้าราชการไม่ถูกลงโทษ), การดำเนินการคัดเลือกจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขตละ 1 จังหวัดเพื่อทำการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและทำการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นในการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพในการร่วมต่อต้านการทุจริต ดังนั้น ปปท. เขต 9 ได้เล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว จึงได้คัดเลือกจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 9 และร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกและนำแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกมาใช้ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต 9

ข่าวโดย ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว อรรคพงษ์-ชัยธวัช/ภาพ10 มิ.ย. 62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:10 น. 10 มิ.ย. 62   1958 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
เมื่อ: 13:35คอลัมน์แนะนำ
​สทนช.จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เมื่อ: 10:20ข่าวสารบ้านเรา
​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2
เมื่อ: 09:49ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการเสวนทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง
เมื่อ: 09:45รอบรั้วการศึกษา

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  35482 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3453 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1825 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  861 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  789 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  739 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  701 ครั้ง
 8. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  656 ครั้ง
 9. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  564 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  501 ครั้ง
 1. ​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
  0 ครั้ง
 2. ​สทนช.จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  0 ครั้ง
 3. ​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการเสวนทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง
  0 ครั้ง
 5. มรภ.สงขลา เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อ COVID-19
  0 ครั้ง
 6. สงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ
  0 ครั้ง
 7. ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
  0 ครั้ง
 8. เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลพังยาง ระโนด
  0 ครั้ง
 9. กรมเจ้าท่า จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว
  0 ครั้ง
 10. รมว.ศธ.ลงพื้นที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย
  0 ครั้ง