ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา เปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อ: 13:10 น. 10 มิ.ย. 62   1476 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2562 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต"

วันนี้ (10 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต" โดยมีพ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 290 คน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศชาติและมีแนวโน้มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการที่จะให้ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้แก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น คงจะไม่สามารถเป็นไปได้และยากที่จะประสบผลสำเร็จเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส่วนรวมและส่งผลกระทบกับทุกคนในประเทศและทุกภาคส่วน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือโดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ถือเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ของตนเอง

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆของโครงการนี้จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการณ์ปัจจุบันและที่สำคัญเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 63 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" ทั้งนี้นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์และแผนงานของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นการสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จะทำให้ได้มาซึ่งแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือ ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่จะนำไป ใช้ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานทีมีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ต่อไปเพื่อลดปัญหาการทุจริตของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

ด้านพ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. (เคลื่อนที่)" ให้เป็นคลินิกในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นคลินิกเคลื่อนที่ในการลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตเข้าทำการระงับยับยั้งการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือเกิดการกระทำความผิดอันเป็นการป้องกัน (มิให้ประเทศชาติเสียหาย ข้าราชการไม่ถูกลงโทษ), การดำเนินการคัดเลือกจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขตละ 1 จังหวัดเพื่อทำการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและทำการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นในการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพในการร่วมต่อต้านการทุจริต ดังนั้น ปปท. เขต 9 ได้เล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว จึงได้คัดเลือกจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 9 และร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกและนำแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกมาใช้ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต 9

ข่าวโดย ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว อรรคพงษ์-ชัยธวัช/ภาพ10 มิ.ย. 62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:10 น. 10 มิ.ย. 62   1476 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เชฟรอน สานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
เมื่อ: 16:56ประชาสัมพันธ์
​กอ.รมน.จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม
เมื่อ: 16:51ข่าวสารบ้านเรา
ศิครินทร์ชวนวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวนี้เพื่อน้อง 2019"
เมื่อ: 12:18ประชาสัมพันธ์
​เส้นทางสู่ลีกอาชีพ บอลสงขลาส่ง 4 จาก 8 ทีมร่วมแข่งอะเมเจอร์ลีกโซนใต้ล่าง ใต้บนส่ง 11 ทีม
เมื่อ: 14:55คอลัมน์แนะนำ

 1. ​โตโยต้าพิธานฯ จัดให้ เจนนี่ ลินลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ร่วมสร้างสีสันในงานวันพิเศษ
  4120 ครั้ง
 2. ​ชาวบ้านผวาแก๊งปาหินซัดรถเสียหายหลายคัน ช่วงหน้าวัดพังลา ถ.สายหาดใหญ่-สะเดา
  3612 ครั้ง
 3. ​อุบัติเหตุรถชนกระบะสองแถวกับรถเก๋ง ถ.เอเซีย43 พื้นที่นาหม่อม เจ็บ2 เสียชีวิต1
  2832 ครั้ง
 4. ​เดี๋ยวนี้ มา รพ.ม.อ. เค้าใช้แอป HOSQ กัน....คือดีงาม ได้ตรวจตอนไหน ใครก็รู้
  1878 ครั้ง
 5. ​สนามบ้านพรุ หมอวรวัฒน์ รวมทีมดันเสรีย์ นวลเพ็ง ลงชิงนายกในนามทีมสันติธรรมบ้านพรุ
  1651 ครั้ง
 6. ​1 ส.ค.นี้พร้อมเปิดบริการหอดูดาวภูมิภาคสงขลา ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบแห่งแรกของภาคใต้
  1586 ครั้ง
 7. สภ.คลองแงะ นำตัวผู้ต้องหาปาก้อนหินใส่รถชาวบ้านเสียหายกว่า 5 คันทำแผนก่อนส่งฟ้อง 3ข้อหาหนัก
  1577 ครั้ง
 8. ​จดหมายเปิดผนึกถึง 4 รมต.เลือดสงขลา (1) พัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา​
  1381 ครั้ง
 9. ​ญ.ว.พร้อมจัดเดินวิ่งฟันรัน-มินิมาราธอน ชิงถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 4 ส.ค.62
  1363 ครั้ง
 10. ​เปิดแนวคิดนายกบ้านหาร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในทุกมิติ
  1338 ครั้ง
 1. ​เชฟรอน สานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
  0 ครั้ง
 2. ​กอ.รมน.จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม
  0 ครั้ง
 3. ศิครินทร์ชวนวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวนี้เพื่อน้อง 2019"
  0 ครั้ง
 4. ​เส้นทางสู่ลีกอาชีพ บอลสงขลาส่ง 4 จาก 8 ทีมร่วมแข่งอะเมเจอร์ลีกโซนใต้ล่าง ใต้บนส่ง 11 ทีม
  0 ครั้ง
 5. ม.หาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10
  0 ครั้ง
 6. ​พุทธศาสนิกชนจังหวัดสงขลา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
  0 ครั้ง
 7. เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดจุดบริการ ChargeNow สถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า ฟรีทุกแบรนด์
  0 ครั้ง
 8. หลายภาคส่วนร่วมล่องเรือถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ 10 วัดริมสายน้ำคลองอู่ตะเภา
  0 ครั้ง
 9. เปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ “กินปลาพง ลงชมสวน ชวนนั่งเรือ”
  0 ครั้ง
 10. ​ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานี
  0 ครั้ง