ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา เปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อ: 13:10 น. 10 มิ.ย. 62   1549 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2562 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต"

วันนี้ (10 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต" โดยมีพ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 290 คน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศชาติและมีแนวโน้มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการที่จะให้ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้แก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น คงจะไม่สามารถเป็นไปได้และยากที่จะประสบผลสำเร็จเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส่วนรวมและส่งผลกระทบกับทุกคนในประเทศและทุกภาคส่วน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือโดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ถือเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ของตนเอง

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆของโครงการนี้จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการณ์ปัจจุบันและที่สำคัญเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 63 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" ทั้งนี้นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์และแผนงานของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นการสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จะทำให้ได้มาซึ่งแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือ ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่จะนำไป ใช้ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานทีมีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ต่อไปเพื่อลดปัญหาการทุจริตของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

ด้านพ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. (เคลื่อนที่)" ให้เป็นคลินิกในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นคลินิกเคลื่อนที่ในการลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตเข้าทำการระงับยับยั้งการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือเกิดการกระทำความผิดอันเป็นการป้องกัน (มิให้ประเทศชาติเสียหาย ข้าราชการไม่ถูกลงโทษ), การดำเนินการคัดเลือกจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขตละ 1 จังหวัดเพื่อทำการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและทำการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นในการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพในการร่วมต่อต้านการทุจริต ดังนั้น ปปท. เขต 9 ได้เล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว จึงได้คัดเลือกจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 9 และร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกและนำแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกมาใช้ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต 9

ข่าวโดย ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว อรรคพงษ์-ชัยธวัช/ภาพ10 มิ.ย. 62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:10 น. 10 มิ.ย. 62   1549 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ที่ปรึกษา รมช.สธ.ลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควัน-แนะ อสม.ดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
เมื่อ: 16:27ข่าวสารบ้านเรา
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดแคมเปญลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ "HATYAI HARD SALE" เที่ยวฟิน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง
เมื่อ: 10:29เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ผนึกกำลังแถลงข่าว “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2562” มุ่งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน
เมื่อ: 09:29เศรษฐกิจบ้านเรา
ห้างแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ เปิดงาน "ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค" ภายใต้แนวคิด "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โชห่วยไทย สู่ความยั่งยืน"
เมื่อ: 09:24เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ภัทรเดชเลเซอร์ มิติใหม่ของงานเลเซอร์ขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคใต้
  5726 ครั้ง
 2. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  3328 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  2231 ครั้ง
 4. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  2051 ครั้ง
 5. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1899 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1685 ครั้ง
 7. สาวหาดใหญ่ใจเด็ดถีบส่งคนร้ายกระชากกระเป๋าหล่นจากรถ แล้วช่วยกันจับกุมส่งตัวตำรวจ
  1658 ครั้ง
 8. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-09-62
  1566 ครั้ง
 9. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1565 ครั้ง
 10. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1553 ครั้ง
 1. ภัทรเดชเลเซอร์ มิติใหม่ของงานเลเซอร์ขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคใต้
  21 ครั้ง
 2. ​ที่ปรึกษา รมช.สธ.ลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควัน-แนะ อสม.ดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
  0 ครั้ง
 3. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดแคมเปญลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ "HATYAI HARD SALE" เที่ยวฟิน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง
  0 ครั้ง
 4. รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ผนึกกำลังแถลงข่าว “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2562” มุ่งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน
  0 ครั้ง
 5. ห้างแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ เปิดงาน "ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค" ภายใต้แนวคิด "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โชห่วยไทย สู่ความยั่งยืน"
  0 ครั้ง
 6. เปิดหลาดริมเลคลองรี สทิงพระ โชว์วิถีคนเลสาบ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นและกระทบต่อสุขภาพ
  0 ครั้ง
 8. ​ลีการ์เดนส์ ร่วมสร้างเด็กสงขลารักการอ่าน มอบหนังสือห้องสมุด...เพื่อน้อง ปี 7 แก่ 15 โรงเรียน
  0 ครั้ง
 9. แลเล แลหาด ศิลปะ เพื่อธรรมชาติหาดทรายมีชีวิตยั่งยืน
  0 ครั้ง
 10. 3 มหาวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เสนอให้เป็นวันหยุดเรียนทั่วภาคใต้
  0 ครั้ง