ประชาสัมพันธ์

หาดทิพย์เดินหน้าสานต่อสร้างฝายชะลอน้ำ จับมือชุมชนแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อ: 10:53 น. 11 มิ.ย. 62   447 ครั้ง

หาดทิพย์เดินหน้าสานต่อสร้างฝายชะลอน้ำและระบบประปาภูเขา #2 จับมือชุมชนแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ลุ่มน้ำปากพนัง

ผลสำเร็จปี 2561 น้ำล้นฝายตลอดทั้งปี มีน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน การเกษตรอุดมสมบูรณ์ขึ้นและ คืนความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 40 ตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมายระยะยาวตลอดปี 2562 สร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม จำนวน 30 ฝาย และสร้างประปาภูเขาเพิ่ม จำนวน 5 จุด


10.00 น.ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีเปิด โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวดลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการบริหารงานทั่วไป บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)ชาวบ้านชุมชนบ้านหลังอ้ายหมีนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี และเครือข่าย อาสาสมัครหาดทิพย์ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันเริ่มต้นทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย และระบบประปาภูเขา จำนวน 1 จุด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โคคา-โคลา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้องและเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวดลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 2มีเป้าหมายระยะยาวตลอดปี2562 จะสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม จำนวน 30 ฝาย และสร้างประปาภูเขาเพิ่ม จำนวน 5 จุด โดยสร้างเป็นรูปแบบฝายหินปูนดินซีเมนต์ เพื่อลดความรุนแรงของน้ำในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างความชุ่มชื่นให้กับฝืนป่า พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสายน้ำ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง และโค้ก-หาดทิพย์ ร่วมมือกันลดปัญหาภัยแล้ง และความรุนแรงของน้ำในฤดูฝนที่ชุมชนประสบปัญหามาเป็นระยะเวลายาวนานในพื้นที่ชุมชนบ้านควนไม้บ้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการสัมปทานป่าไม้ สัมปทานเหมืองแร่ในอดีต โดยหาดทิพย์ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันความแห้งแล้งของต้นน้ำสายน้ำชะอวด ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 30 ฝาย และระบบประปาภูเขา 5 จุด เมื่อสิ้นสุดโครงการชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการอย่างชัดเจน สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร รวมทั้ง ชะลอการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก สร้างความชุ่มชื้นคืนฝืนป่า และคืนความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำโดยทางตรง จำนวน 9 ตำบลในเขตอำเภอชะอวด และทางอ้อม จำนวน 31 ตำบล ในเขต อ.เชียงใหญ่ อ.เฉลิม พระเกียรติ อ.ปากพนังอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

คุณพยุงศักดิ์ วรรโณทัย คณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง “ช่วงหน้าแล้งสายน้ำในห้วยแห้งเป็นฝุ่นแดง หน้าฝนน้ำหลาก ถนนขาดสัญจรไม่ได้ ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างกติกาชุมชนดูแลฝืนป่า รวมทั้ง ได้ทดลองการทำฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่างๆ และพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมคือ ฝายหินปูนดินซีเมนต์ ที่มีความแข็งแรง ต้านความแรงของน้ำ และไม่รั่วซึม แต่ยังขาดงบประมาณ ด้วยความตั้งใจและความร่วมมือของชาวบ้าน เราจึงได้รับการสนับสนุนจาก โค้ก-หาดทิพย์ ทำให้เราได้ฝายที่มีคุณภาพ มีน้ำล้นตลอดทั้งปี เพียงพอสำหรับใช้ในครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้ความชุมชื่นกลับสู่ฝืนดิน และยืนยันความสำเร็จเมื่อหน้าแล้ง 3-4 เดือนที่ผ่านมา หมู่ 9 ต.วังอ่างของเราไม่อดน้ำ ไม่ต้องขอน้ำจากหน่วยงานภายนอกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี พวกเราดีใจ ภูมิใจมากที่หาดทิพย์ได้เข้ามาช่วยเหลือมาเป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยต่อชีวิตให้กับชาวบ้านให้กลับมามีความสุขอีกครั้งขอขอบพระคุณครับ

ร้อยตำรวจเอก กั้นรักนิ่ม ครูใหญ่ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 230 เมตร การเดินทางสัญจรทุรกันดาร เป็นพื้นที่ลาดชัน ช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ประมาณ 3-4 เดือน ชาวบ้านต้องลงไปขนน้ำจากหมู่บ้านในพื้นราบขึ้นมาใช้ หรือไม่ก็รอน้ำจาก อบต.วังอ่าง ในช่วงหน้าฝนก็ใช้วิธีการรองน้ำฝนเพื่อเก็บไว้ใช้ ส่วนของโรงเรียนเองก็อยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำอย่างหนักเช่นกัน ขอขอบคุณบริษัท หาดทิพย์ หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย ที่เข้ามาช่วยทำฝายชะลอน้ำ และสร้างประปาภูเขาให้กับโรงเรียนในวันนี้ เพราะหลังจากสร้างฝายเสร็จ นักเรียน-ครูจะมีน้ำใช้ที่เพียงพอ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณครับ

คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการบริหารงานทั่วไปบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า จากความสำเร็จที่ชุมชนควนไม้บ้องได้รับจากกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขาในปี 2561โค้ก-หาดทิพย์ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง และเครือข่ายอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชอีกครั้ง โดยในปีนี้ได้ขยายผลถึงชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง และบ้านทุ่งโชน บ้านห้วยยวนเหนือ ต.เขาพระทอง ที่ประสบปัญหาเดียวกันซึ่งในครั้งนี้ได้สร้างประปาภูเขา 1 จุดที่จะส่งน้ำตรงไปที่ศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ครู นักเรียนให้มีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ และฝายชะลอน้ำและประปาภูเขารวม 34 ตัว จะทำให้พี่น้องชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือนมีความสุขมากขึ้นครับ

หาดทิพย์ มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดโครงการต่างๆสืบสานเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากสินค้ากระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานของเราโดยเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ รวมถึง การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุดตลอดจนการอนุรักษ์และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และดำรงความมุ่งหมายที่จะให้ “หาดทิพย์”และชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน


 
เมื่อ: 10:53 น. 11 มิ.ย. 62   447 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
รมช.มหาดไทยประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปากรอและตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดอัคคีภัยป่าเสม็ดตำบลปากรอ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 07:53ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลา นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
เมื่อ: 11:51ข่าวสารบ้านเรา
​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
เมื่อ: 11:35เศรษฐกิจบ้านเรา
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10840 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3551 ครั้ง
 3. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  3034 ครั้ง
 4. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1850 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1655 ครั้ง
 6. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1555 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1490 ครั้ง
 8. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1472 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1256 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1223 ครั้ง
 1. รมช.มหาดไทยประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปากรอและตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดอัคคีภัยป่าเสม็ดตำบลปากรอ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลา นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
  0 ครั้ง
 3. ​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
  0 ครั้ง
 4. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 5. ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 9. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 10. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง