ข่าวสารบ้านเรา

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

เมื่อ: 16:41 น. 9 ก.ค. 62   420 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ ดึงผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น รองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ช่วงบ่ายวันนี้ (9 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วย นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง ร่วมให้การต้อนรับ และมีนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , นางอรษา จันทร์สีดำ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน


นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองรวม คือ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยกำหนดบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ อาทิ ที่อยู่อาศัย , พาณิชยกรรม , อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหาตามมาในอนาคต พร้อมทั้งวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกสบาย และรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดระเบียบการตั้งถิ่นฐาน และบริเวณที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม เอกลักษณ์วัฒนธรรม ถูกสุขลักษณะ มีระเบียบสวยงาม มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชากรในพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ (9 ก.ค. 62) เป็นการดำเนินการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมือง-รวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้โอกาสนี้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้วางผังจะได้นำความคิดเห็นของท่านไปประกอบการวางและจัดทำผังให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

ด้าน นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ (9 ก.ค. 62) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่อำเภอจะนะยังไม่มีการวางและจัดทำผังเมืองรวม ทำให้ไม่มีการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามทิศทางอย่างที่ควรจะเป็น


ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้มอบหมายให้บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีพื้นที่วางผังรวม 372 ตางรางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลจะนะ ,

เทศบาลตำบลบ้านนา , เทศบางตำบลนาทับ , องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง , องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน , องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ , องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม , องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง , องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 , ครั้งที่ 2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 9 อปท.) ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 3 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 จำนวน 9 อปท.) ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 7 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งการดำเนินงานปัจจุบันได้ทำตามขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จาก 18 ขั้นตอนของการวางผังเมือง และเพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ได้รับข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ (9 ก.ค. 62) เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาชนทั่วไป กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดย บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด) , การรับฟังความ


 
เมื่อ: 16:41 น. 9 ก.ค. 62   420 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เชฟรอน สานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
เมื่อ: 16:56ประชาสัมพันธ์
​กอ.รมน.จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม
เมื่อ: 16:51ข่าวสารบ้านเรา
ศิครินทร์ชวนวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวนี้เพื่อน้อง 2019"
เมื่อ: 12:18ประชาสัมพันธ์
​เส้นทางสู่ลีกอาชีพ บอลสงขลาส่ง 4 จาก 8 ทีมร่วมแข่งอะเมเจอร์ลีกโซนใต้ล่าง ใต้บนส่ง 11 ทีม
เมื่อ: 14:55คอลัมน์แนะนำ

 1. ​โตโยต้าพิธานฯ จัดให้ เจนนี่ ลินลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ร่วมสร้างสีสันในงานวันพิเศษ
  4121 ครั้ง
 2. ​ชาวบ้านผวาแก๊งปาหินซัดรถเสียหายหลายคัน ช่วงหน้าวัดพังลา ถ.สายหาดใหญ่-สะเดา
  3615 ครั้ง
 3. ​อุบัติเหตุรถชนกระบะสองแถวกับรถเก๋ง ถ.เอเซีย43 พื้นที่นาหม่อม เจ็บ2 เสียชีวิต1
  2834 ครั้ง
 4. ​เดี๋ยวนี้ มา รพ.ม.อ. เค้าใช้แอป HOSQ กัน....คือดีงาม ได้ตรวจตอนไหน ใครก็รู้
  1880 ครั้ง
 5. ​สนามบ้านพรุ หมอวรวัฒน์ รวมทีมดันเสรีย์ นวลเพ็ง ลงชิงนายกในนามทีมสันติธรรมบ้านพรุ
  1652 ครั้ง
 6. ​1 ส.ค.นี้พร้อมเปิดบริการหอดูดาวภูมิภาคสงขลา ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบแห่งแรกของภาคใต้
  1598 ครั้ง
 7. สภ.คลองแงะ นำตัวผู้ต้องหาปาก้อนหินใส่รถชาวบ้านเสียหายกว่า 5 คันทำแผนก่อนส่งฟ้อง 3ข้อหาหนัก
  1577 ครั้ง
 8. ​จดหมายเปิดผนึกถึง 4 รมต.เลือดสงขลา (1) พัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา​
  1384 ครั้ง
 9. ​ญ.ว.พร้อมจัดเดินวิ่งฟันรัน-มินิมาราธอน ชิงถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 4 ส.ค.62
  1365 ครั้ง
 10. ​เปิดแนวคิดนายกบ้านหาร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในทุกมิติ
  1340 ครั้ง
 1. ​เชฟรอน สานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
  0 ครั้ง
 2. ​กอ.รมน.จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม
  0 ครั้ง
 3. ศิครินทร์ชวนวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวนี้เพื่อน้อง 2019"
  0 ครั้ง
 4. ​เส้นทางสู่ลีกอาชีพ บอลสงขลาส่ง 4 จาก 8 ทีมร่วมแข่งอะเมเจอร์ลีกโซนใต้ล่าง ใต้บนส่ง 11 ทีม
  0 ครั้ง
 5. ม.หาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10
  0 ครั้ง
 6. ​พุทธศาสนิกชนจังหวัดสงขลา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
  0 ครั้ง
 7. เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดจุดบริการ ChargeNow สถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า ฟรีทุกแบรนด์
  0 ครั้ง
 8. หลายภาคส่วนร่วมล่องเรือถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ 10 วัดริมสายน้ำคลองอู่ตะเภา
  0 ครั้ง
 9. เปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ “กินปลาพง ลงชมสวน ชวนนั่งเรือ”
  0 ครั้ง
 10. ​ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานี
  0 ครั้ง