ข่าวสารบ้านเรา

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

เมื่อ: 16:41 น. 9 ก.ค. 62   750 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ ดึงผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น รองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ช่วงบ่ายวันนี้ (9 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วย นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง ร่วมให้การต้อนรับ และมีนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , นางอรษา จันทร์สีดำ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน


นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองรวม คือ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยกำหนดบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ อาทิ ที่อยู่อาศัย , พาณิชยกรรม , อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหาตามมาในอนาคต พร้อมทั้งวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกสบาย และรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดระเบียบการตั้งถิ่นฐาน และบริเวณที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม เอกลักษณ์วัฒนธรรม ถูกสุขลักษณะ มีระเบียบสวยงาม มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชากรในพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ (9 ก.ค. 62) เป็นการดำเนินการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมือง-รวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้โอกาสนี้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้วางผังจะได้นำความคิดเห็นของท่านไปประกอบการวางและจัดทำผังให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

ด้าน นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ (9 ก.ค. 62) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่อำเภอจะนะยังไม่มีการวางและจัดทำผังเมืองรวม ทำให้ไม่มีการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามทิศทางอย่างที่ควรจะเป็น


ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้มอบหมายให้บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีพื้นที่วางผังรวม 372 ตางรางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลจะนะ ,

เทศบาลตำบลบ้านนา , เทศบางตำบลนาทับ , องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง , องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน , องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ , องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม , องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง , องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 , ครั้งที่ 2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 9 อปท.) ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 3 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 จำนวน 9 อปท.) ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 7 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งการดำเนินงานปัจจุบันได้ทำตามขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จาก 18 ขั้นตอนของการวางผังเมือง และเพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ได้รับข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ (9 ก.ค. 62) เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาชนทั่วไป กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดย บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด) , การรับฟังความ


 
เมื่อ: 16:41 น. 9 ก.ค. 62   750 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ม.สงขลานครินทร์ รับมอบเครื่องกรองอากาศ เวชภัณฑ์กำจัดเชื้อโรค จาก EA และ “กลุ่มช่วยกัน” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้
เมื่อ: 17:13รอบรั้วการศึกษา
​นายกนครสงขลา ตรวจสอบพร้อมชี้แจงกรณีพบซากลิงตกลงไปตายในแทงค์น้ำบริเวณเขาตังกวน
เมื่อ: 16:02ข่าวสารบ้านเรา
​โคคา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุข
เมื่อ: 15:53เศรษฐกิจบ้านเรา
​เชฟรอน ช่วยชีวิตเต่าทะเลติดอวนประมวงชาวบ้าน สะท้อนปัญหาขยะในทะะเลไทย
เมื่อ: 15:05คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  599 ครั้ง
 2. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  527 ครั้ง
 3. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  435 ครั้ง
 4. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  395 ครั้ง
 5. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  392 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  353 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  350 ครั้ง
 8. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  337 ครั้ง
 9. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  329 ครั้ง
 10. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  326 ครั้ง
 1. ม.สงขลานครินทร์ รับมอบเครื่องกรองอากาศ เวชภัณฑ์กำจัดเชื้อโรค จาก EA และ “กลุ่มช่วยกัน” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้
  0 ครั้ง
 2. ​นายกนครสงขลา ตรวจสอบพร้อมชี้แจงกรณีพบซากลิงตกลงไปตายในแทงค์น้ำบริเวณเขาตังกวน
  0 ครั้ง
 3. ​โคคา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุข
  0 ครั้ง
 4. ​เชฟรอน ช่วยชีวิตเต่าทะเลติดอวนประมวงชาวบ้าน สะท้อนปัญหาขยะในทะะเลไทย
  0 ครั้ง
 5. ​"นิพนธ์" สั่งอจน.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง และวางแผนดูแลพื้นที่คลองวงรอบรับศูนย์ราชการใหม่
  0 ครั้ง
 6. ​ลิวงค์ พร้อมยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ
  0 ครั้ง
 7. กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา14 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 8. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  0 ครั้ง
 9. เกษตรเขต5 เร่งสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
  0 ครั้ง
 10. ​เจ้าหน้าที่ตรวจยึดถังแก๊สเป็นจำนวนมากในโรงเรียนปอเนาะ พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง