ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา เตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562

เมื่อ: 15:19 น. 1 ต.ค. 62   417 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019" ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมประชุม และร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา มุ่งขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก


ช่วงบ่ายวันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019" โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร , นายรังสี รัตนปราการ เจ้าของโรงสีแดงรุ่นที่ 3 และประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม , นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม , ดร.จเร สุวรรณชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ผู้แทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา , ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา , ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนสถาบันการศึกษา , ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่สงขลาได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่าสำคัญของประเทศในปี พ.ศ.2553 ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้เกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าสงขลาประกอบกับในปี พ.ศ.2551 เมืองปีนัง และมะละกา ในประเทศมาเลเซีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก จึงมีการประชุมหารือร่วมกันหลายครั้งร่วมกับนักวิชาการด้านอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเห็นว่าเมืองเก่าสงขลามีศักยภาพสูง พอที่จะยกระดับสู่การเป็นมืองมรดกโลกได้เช่นเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จึงได้เริ่มโครงการ “สงขลา สู่เมืองมรดกโลก” เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัด ประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลของเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019" ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ณทัพพ์ดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าต่าง ๆ ในทวีปเอเชียที่เป็นเมืองท่าสำคัญในการค้าทางทะเล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจังหวัดสงขลา ที่มีการติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างประเทศมานานนับพันปี เป็นการเผยแพร่ศักยภาพของเมืองเก่าสงขลาในการยกระดับสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเช่นเดียวกับเมืองท่าอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ปีนัง มะละกา ฮอยอัน ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมประชุม และร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2562 ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมนานาชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมสำรวจเมืองเก่าสงขลาเขาแดง อำเภอสิงหนคร , เมืองเก่าสงขลาแหลมสน , สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ และบริเวณเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง , การกล่าวสุนทรพจน์ : จากเส้นทางสายไหมสู่หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดย ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย , “อนาคตของเมืองมรดกโลกในประเทศไทย” โดย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวมหาไทย อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:19 น. 1 ต.ค. 62   417 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10332 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1831 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1609 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1524 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1515 ครั้ง
 6. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 7. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1479 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1397 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1369 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง