ข่าวสารบ้านเรา

​อบจ.สงขลา รับฟังความคิดเห็นเดินหน้าโครงการ 1.5พันล้าน สร้างระบบประปาป้อน 6 อำเภอ

เมื่อ: 11:35 น. 30 พ.ย. 62   864 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา คาดใช้งบ 1.5 พันล้าน ผลิตน้ำประปาคุณภาพดีจากคลองอู่ตะเภา คลองร.1 เพื่อป้อนพื้นที่ 6 อำเภอ โดยการนำส่งให้ท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้กระจายสู่ชาวบ้าน แก้ปัญหาการขาดแคลนนำ้อย่างยั่งยืน


(29 พ.ย.62) ที่ห้องณทัพพ์รดา โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา (สรุปผลการศึกษา) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ,นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล ,นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร ,อำเภอสทิงพระ ,อำเภอกระแสสินธุ์ ,อำเภอระโนด ,อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง เข้าร่วมประชุมจำนวน 274 คน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีหน้าที่จัดให้มีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น


เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาสรุปผลโครงการทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำ ศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้าน นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำของแหล่งน้ำต้นทุน ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดสงขลาประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำ พร้อมเป็นการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ

และวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 274 คน ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการศึกษาออกแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของโครงการ

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และการสำรวจออกแบบ งานก่อสร้างระบบประปาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอโครงการโดยคณะที่ปรึกษา และขั้นตอนการดำเนินการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปผลการประชุม

สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 6 อำเภอดังกล่าว สืบเนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาแคลนน้ำคุณภาพดีสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ระบบน้ำประปาชุมชนที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นน้ำผิวดิน มีน้ำไม่สม่ำเสมอ น้ำขุ่นและไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน อบจ.สงขลา เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้มีแนวคิดในการศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยทางผู้ศึกษาโครงการได้คัดเลือกแหล่งน้ำดิบจากคลองอู่ตะเภา (ลำน้ำสาขาคลองบ้านหาร) และคลองภูมินาถดำริ (ร.1) ที่บริเวณปากประตูท่าช้าง อ.บางกล่ำ เป็นพื้นที่สถานีผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับของการประปาส่วนภูมิภาคแต่มีราคาต่อหน่วยที่ให้บริการถูกกว่า และกระจายสู่ท่อนำส่งไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยการลงทุนแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 กำลังการผลิต 2,000 ลบ.ม./ชม.งบประมาณ 1,500 ล้านบาท (10 ปี) ระยะที่ 2 กำลังการผลิต 2,000 ลบ.ม./ชม.งบประมาณ 300 ล้านบาท (20 ปี) รวมงบประมาณ 1,800 ล้านบาท หากอปท.ส่วนใหญ่ในพื้นที่เห็นชอบและลงนามความร่วมมือร่วมกัน คาดว่าในปี 2564 สามารถเริ่มดำเนินโครงการนี้ได้

 
เมื่อ: 11:35 น. 30 พ.ย. 62   864 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เดินหน้า Sport City ปิดฉากการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ
อบจ.สงขลา มอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่ 5 อปท.เพื่อเพิ่มการบริการประชาชน
อบจ.สงขลา พร้อมปล่อยแพขนานยนต์ลำใหม่เปิดให้บริการรับวันตรุษจีน 5 ก.พ.นี้
ต้อนรับนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคนใหม่
Tags: อบจ.
ข่าวล่าสุด
ระวังมิจฉาชีพลวงข้อมูลส่วนบุคคล อ้างมาตรการเยียวยาโควิด 19 (บทความการเงิน)
เมื่อ: 13:55เศรษฐกิจบ้านเรา
ส่องการเมืองไม่นิ่งที่คลองแห เริ่มชัด 5 ทีมลงชิงชัย พัฒนา-เที่ยงธรรม-มั่นคง-ก้าวหน้า-ใหม่
เมื่อ: 11:51รายงานพิเศษ
โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดให้ 'ทำบัตรใหม่ออนไลน์' ได้แล้ว
เมื่อ: 09:44ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วน 1-13 มิ.ย.นี้
เมื่อ: 16:27รอบรั้วการศึกษา

 1. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  5618 ครั้ง
 2. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4365 ครั้ง
 3. ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR
  3317 ครั้ง
 4. ชาวสวนยางเฮ ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐ แนะเร่งขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกภายใน 15 พ.ค.
  2362 ครั้ง
 5. ​อาสาสร้างสุข "สร้างบ้านใหม่ให้ป้าเดือน" สังคมเล็กๆ กับการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
  2294 ครั้ง
 6. ส่องผลงาน 3 ท้องถิ่นใหญ่ "ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก" ทำงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
  2224 ครั้ง
 7. สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
  2176 ครั้ง
 8. ​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  1977 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1954 ครั้ง
 10. ​ห้างดังทั่วหาดใหญ่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแบบ New Normal 17 พ.ค.นี้
  1806 ครั้ง
 1. ระวังมิจฉาชีพลวงข้อมูลส่วนบุคคล อ้างมาตรการเยียวยาโควิด 19 (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 2. ส่องการเมืองไม่นิ่งที่คลองแห เริ่มชัด 5 ทีมลงชิงชัย พัฒนา-เที่ยงธรรม-มั่นคง-ก้าวหน้า-ใหม่
  0 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดให้ 'ทำบัตรใหม่ออนไลน์' ได้แล้ว
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วน 1-13 มิ.ย.นี้
  0 ครั้ง
 5. ​สธ.สงขลา เชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงโรคโควิด - 19
  0 ครั้ง
 6. ​เรือนจำสงขลา จัดอบรมการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่
  0 ครั้ง
 7. ​ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 ที่สะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 8. ​29-05-63 สงขลาไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รัฐบาลเริ่มมาตรการคลายล๊อกระยะที่ 3
  0 ครั้ง
 9. เหล่า​กาชาดสงขลาสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  0 ครั้ง