ข่าวสารบ้านเรา

​อบจ.สงขลา รับฟังความคิดเห็นเดินหน้าโครงการ 1.5พันล้าน สร้างระบบประปาป้อน 6 อำเภอ

เมื่อ: 11:35 น. 30 พ.ย. 62   573 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา คาดใช้งบ 1.5 พันล้าน ผลิตน้ำประปาคุณภาพดีจากคลองอู่ตะเภา คลองร.1 เพื่อป้อนพื้นที่ 6 อำเภอ โดยการนำส่งให้ท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้กระจายสู่ชาวบ้าน แก้ปัญหาการขาดแคลนนำ้อย่างยั่งยืน


(29 พ.ย.62) ที่ห้องณทัพพ์รดา โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา (สรุปผลการศึกษา) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ,นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล ,นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร ,อำเภอสทิงพระ ,อำเภอกระแสสินธุ์ ,อำเภอระโนด ,อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง เข้าร่วมประชุมจำนวน 274 คน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีหน้าที่จัดให้มีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น


เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาสรุปผลโครงการทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำ ศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้าน นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำของแหล่งน้ำต้นทุน ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดสงขลาประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำ พร้อมเป็นการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ

และวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 274 คน ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการศึกษาออกแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของโครงการ

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และการสำรวจออกแบบ งานก่อสร้างระบบประปาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอโครงการโดยคณะที่ปรึกษา และขั้นตอนการดำเนินการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปผลการประชุม

สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 6 อำเภอดังกล่าว สืบเนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาแคลนน้ำคุณภาพดีสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ระบบน้ำประปาชุมชนที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นน้ำผิวดิน มีน้ำไม่สม่ำเสมอ น้ำขุ่นและไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน อบจ.สงขลา เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้มีแนวคิดในการศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยทางผู้ศึกษาโครงการได้คัดเลือกแหล่งน้ำดิบจากคลองอู่ตะเภา (ลำน้ำสาขาคลองบ้านหาร) และคลองภูมินาถดำริ (ร.1) ที่บริเวณปากประตูท่าช้าง อ.บางกล่ำ เป็นพื้นที่สถานีผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับของการประปาส่วนภูมิภาคแต่มีราคาต่อหน่วยที่ให้บริการถูกกว่า และกระจายสู่ท่อนำส่งไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยการลงทุนแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 กำลังการผลิต 2,000 ลบ.ม./ชม.งบประมาณ 1,500 ล้านบาท (10 ปี) ระยะที่ 2 กำลังการผลิต 2,000 ลบ.ม./ชม.งบประมาณ 300 ล้านบาท (20 ปี) รวมงบประมาณ 1,800 ล้านบาท หากอปท.ส่วนใหญ่ในพื้นที่เห็นชอบและลงนามความร่วมมือร่วมกัน คาดว่าในปี 2564 สามารถเริ่มดำเนินโครงการนี้ได้

 
เมื่อ: 11:35 น. 30 พ.ย. 62   573 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

อบจ.สงขลา พร้อมปล่อยแพขนานยนต์ลำใหม่เปิดให้บริการรับวันตรุษจีน 5 ก.พ.นี้
ต้อนรับนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคนใหม่
อบจ.สงขลา เปิดครัวปรุงอาหารและระดมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก
จบการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ภาคใต้ ซิงกอร่าเกมส์ ปิดท่ามกลางฝน สุดประทับใจ
Tags: อบจ.
ข่าวล่าสุด
​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
เมื่อ: 15:43คอลัมน์แนะนำ
AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
เมื่อ: 15:10ประชาสัมพันธ์
​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
เมื่อ: 14:00รายงานพิเศษ
ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
เมื่อ: 15:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  2531 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1074 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  892 ครั้ง
 4. ​ผู้ดูแลเด็กอบต.ยื่นหนังสือส.ส.พยม ช่วยดูแลความมั่นคงทางอาชีพให้ครูท้องถิ่น
  668 ครั้ง
 5. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  557 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  554 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  552 ครั้ง
 8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  499 ครั้ง
 9. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  493 ครั้ง
 10. ​นศ. มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7
  490 ครั้ง
 1. ​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  0 ครั้ง
 4. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  0 ครั้ง
 5. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  0 ครั้ง
 6. ​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​
  0 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองสำโรง ถวายเป็นพระราชกุศล
  0 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจป.ป.ช.พร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.62
  0 ครั้ง
 9. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
  0 ครั้ง
 10. เริ่มแล้ว "วิ่งรำลึกถึงพ่อ ร.๙" ด่านนอก-สมิหลา
  0 ครั้ง