ข่าวสารบ้านเรา

​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​

เมื่อ: 13:49 น. 6 ธ.ค. 62   859 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา) หมู่ที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชมรมเพาะกล้า มหาวิทยาลัยทักษิณ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรมประมง องค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ จังหวัดสงขลาพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลารองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมปล่อยกุ้งทะเล จำนวน หนึ่งล้านเก้าแสนตัว และ จุดเทียนและบรรเลงดนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมจัดกิจกรรม "แต่งเติมหนุนเสริม สร้างบ้านปลาหมายเลข๙" พร้อม "จุดเทียนและดนตรีระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ณ ชุมชน บ้านใหม่ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งการออกแบบ “บ้านปลาหมายเลข ๙” ได้มีการออกแบบจำลองจากแบบลายเส้นด้วยขนาดของพื้นที่ยาว ๔๐ เมตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ชีวะสาโร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย นาคสีทองอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมออกแบบแนวความคิดการร่วมมือและร่วมแรงคนของในหมู่บ้าน ช่วยกันวางแผนเพื่อให้ได้ภาพหลากมิติ และสามารถมองเห็นรูปเลข ๙ จากชายฝั่งได้ โดยการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.ด้วยการเสวนา “ประวัติศาสตร์ชุมชนฯ กับการอนุรักษ์ฯ ตามแนวทางพ่อ” โดย อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายธนดลบิลเหล็บ ผู้นำชุมชนนายดลรอหมาน บูละ และนายหมัดอุเส็น สนเส็ม ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา) หมู่ที่ ๑ พร้อมด้วยนายเกษมอินหมัน โต๊ะอิหม่ามตามด้วยกิจกรรม “แต่งเติมหนุนเสริม “สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙” เพื่อเป็นพระราชกุศลฯ และตามด้วยกิจกรรมภาคค่ำเวลา ๑๙.๐๐ น. การปล่อยพันธ์กุ้งทะเลจำนวน หนึ่งล้านเก้าแสนตัว และกิจกรรมจุดเทียนและบรรเลงดนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเล องค์กรภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน

ปัจจุบัน “บ้านปลาหมายเลข ๙” หรือแหล่งอาศัยอนุบาลสัตว์น้ำที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพื้นที่ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการปรับปรุงและแต่งเติมเสริมสร้าง “บ้านปลาหมายเลข ๙” ให้กลับกลายเป็นที่หลบซ่อนอาศัยของสัตว์น้ำอีกครั้ง แต่ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของชุมชนทั้งในเรื่องกำลังแรงและทุนทรัพย์จึงไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จตามที่หวังไว้ได้ในเร็ววัน ผู้ช่วยศาตราจารย์พรชัย นาคสีทอง ในฐานะนักวิจัยชุดโครงการประวัติศาสตร์ครอบครัวและระบบเครือญาติ กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้ รับความร่วมมือร่วมใจกันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งประชาชน นิสิต นักศึกษา องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ภาคการเมืองและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 1 ที่ได้พิสูจน์และแสดงให้เห็นในเบื้องต้นถึงความมุ่งมั่น/ตั้งใจจนสามารถรวมกลุ่มกันการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านของตนเองในนาม “กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑”

กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนครจ.สงขลา ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และปรากฏเป็นรูปธรรม เป็นต้นว่า การจัดตั้งแนวเขตอนุรักษ์ในพื้นที่การปลูกป่าโกงกางและการเพาะขยายพันธุ์ปล่อยสัตว์น้ำในพื้นที่ รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจ “วางซั้ง” หรือซุ้มสำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำนานาชนิด หรือที่เรียกกันว่า “การสร้างบ้านปลา”โดยชุมชนเลือกใช้ “หมายเลข ๙” เป็นสัญลักษณ์สำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาด้วยเหตุผลว่า “หมายเลข ๙” เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เชื่อว่าการสร้างบ้านปลาโดยเลือกใช้ “หมายเลข ๙” นั้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มากขึ้นและสามารถสร้างจิตสำนึกของคนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การทำประมงแบบพอเพียงไม่เป็นการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ หรือการทำประมงแบบผิดกฎหมาย และที่สำคัญ คือการสร้างอาชีพและแหล่งรายได้ให้กับลูกหลานได้อย่างยั้งยืนดังพระราชบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “...การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย..."

 
เมื่อ: 13:49 น. 6 ธ.ค. 62   859 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20416 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5339 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2064 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1671 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง