ข่าวสารบ้านเรา

​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​

เมื่อ: 13:49 น. 6 ธ.ค. 62   1299 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา) หมู่ที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชมรมเพาะกล้า มหาวิทยาลัยทักษิณ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรมประมง องค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ จังหวัดสงขลาพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลารองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมปล่อยกุ้งทะเล จำนวน หนึ่งล้านเก้าแสนตัว และ จุดเทียนและบรรเลงดนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมจัดกิจกรรม "แต่งเติมหนุนเสริม สร้างบ้านปลาหมายเลข๙" พร้อม "จุดเทียนและดนตรีระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ณ ชุมชน บ้านใหม่ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งการออกแบบ “บ้านปลาหมายเลข ๙” ได้มีการออกแบบจำลองจากแบบลายเส้นด้วยขนาดของพื้นที่ยาว ๔๐ เมตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ชีวะสาโร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย นาคสีทองอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมออกแบบแนวความคิดการร่วมมือและร่วมแรงคนของในหมู่บ้าน ช่วยกันวางแผนเพื่อให้ได้ภาพหลากมิติ และสามารถมองเห็นรูปเลข ๙ จากชายฝั่งได้ โดยการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.ด้วยการเสวนา “ประวัติศาสตร์ชุมชนฯ กับการอนุรักษ์ฯ ตามแนวทางพ่อ” โดย อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายธนดลบิลเหล็บ ผู้นำชุมชนนายดลรอหมาน บูละ และนายหมัดอุเส็น สนเส็ม ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา) หมู่ที่ ๑ พร้อมด้วยนายเกษมอินหมัน โต๊ะอิหม่ามตามด้วยกิจกรรม “แต่งเติมหนุนเสริม “สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙” เพื่อเป็นพระราชกุศลฯ และตามด้วยกิจกรรมภาคค่ำเวลา ๑๙.๐๐ น. การปล่อยพันธ์กุ้งทะเลจำนวน หนึ่งล้านเก้าแสนตัว และกิจกรรมจุดเทียนและบรรเลงดนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเล องค์กรภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน

ปัจจุบัน “บ้านปลาหมายเลข ๙” หรือแหล่งอาศัยอนุบาลสัตว์น้ำที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพื้นที่ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการปรับปรุงและแต่งเติมเสริมสร้าง “บ้านปลาหมายเลข ๙” ให้กลับกลายเป็นที่หลบซ่อนอาศัยของสัตว์น้ำอีกครั้ง แต่ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของชุมชนทั้งในเรื่องกำลังแรงและทุนทรัพย์จึงไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จตามที่หวังไว้ได้ในเร็ววัน ผู้ช่วยศาตราจารย์พรชัย นาคสีทอง ในฐานะนักวิจัยชุดโครงการประวัติศาสตร์ครอบครัวและระบบเครือญาติ กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้ รับความร่วมมือร่วมใจกันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งประชาชน นิสิต นักศึกษา องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ภาคการเมืองและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 1 ที่ได้พิสูจน์และแสดงให้เห็นในเบื้องต้นถึงความมุ่งมั่น/ตั้งใจจนสามารถรวมกลุ่มกันการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านของตนเองในนาม “กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑”

กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนครจ.สงขลา ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และปรากฏเป็นรูปธรรม เป็นต้นว่า การจัดตั้งแนวเขตอนุรักษ์ในพื้นที่การปลูกป่าโกงกางและการเพาะขยายพันธุ์ปล่อยสัตว์น้ำในพื้นที่ รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจ “วางซั้ง” หรือซุ้มสำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำนานาชนิด หรือที่เรียกกันว่า “การสร้างบ้านปลา”โดยชุมชนเลือกใช้ “หมายเลข ๙” เป็นสัญลักษณ์สำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาด้วยเหตุผลว่า “หมายเลข ๙” เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เชื่อว่าการสร้างบ้านปลาโดยเลือกใช้ “หมายเลข ๙” นั้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มากขึ้นและสามารถสร้างจิตสำนึกของคนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การทำประมงแบบพอเพียงไม่เป็นการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ หรือการทำประมงแบบผิดกฎหมาย และที่สำคัญ คือการสร้างอาชีพและแหล่งรายได้ให้กับลูกหลานได้อย่างยั้งยืนดังพระราชบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “...การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย..."

 
เมื่อ: 13:49 น. 6 ธ.ค. 62   1299 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
เมื่อ: 13:35คอลัมน์แนะนำ
ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
เมื่อ: 13:22ข่าวสารบ้านเรา
​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
เมื่อ: 14:14รายงานพิเศษ
​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
เมื่อ: 15:37คอลัมน์แนะนำ

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5895 ครั้ง
 2. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2570 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  2395 ครั้ง
 4. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2313 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2136 ครั้ง
 6. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2055 ครั้ง
 7. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2033 ครั้ง
 8. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  1959 ครั้ง
 9. ชาวเทพา เฮรับปีใหม่ นิพนธ์ เปิดการสัญจรชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนจากสะพานขาดช่วงอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
  1887 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
  1828 ครั้ง
 1. เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
  0 ครั้ง
 2. ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
  0 ครั้ง
 3. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  0 ครั้ง
 4. ​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
  0 ครั้ง
 5. "จุรินทร์" นำทีมลงชายแดนใต้มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม พร้อมติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคา
  0 ครั้ง
 6. ​กกต.เคาะแล้วเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.64 รับสมัคร 8-12 ก.พ.
  0 ครั้ง
 7. ​ครม.มีมติเห็นชอบเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั่วประเทศ มั่นใจ มท.-กกต. พร้อมจัด
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เดินหน้าปั้นหลักสูตรใหม่ “ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม”ทันสมัยสอดรับความสนใจคนรุ่นใหม่
  0 ครั้ง
 9. ​​ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ​ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  0 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ สร้างเครื่องอัดก้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง เวอร์ชั่น 3
  0 ครั้ง