ข่าวสารบ้านเรา

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มทางเลือกแก่เกษตรกรภาคใต้

เมื่อ: 14:10 น. 20 ม.ค. 63   1045 ครั้ง

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. แหล่งความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มทางเลือกแก่เกษตรกรภาคใต้ หลังประสบปัญหาความผันผวนของราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน


วันนี้ (20 ม.ค. 63) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมทั้งเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมผู้บริหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ซึ่งประสบกับปัญหาความผันผวนของราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน การลดพื้นที่ปลูกยางพารา หรือการขยายระยะปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ กระถิน แค หม่อน และมันสำปะหลัง สำหรับเป็นใช้เป็นอาหารโค และแพะ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ภาคใต้มีวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพิงการนำเข้าจากนอกพื้นที่ รวมทั้งการนำมูลกลับมาใช้เป็นปุ๋ยคอก หรือนำไปเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร อีกทั้งยังสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy อีกด้วย

สำหรับหน่วยงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่คณะฯ เข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 325 ไร่ เดิมเป็นสถานีฝึกปฏิบัติงานโคนมของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยผลิตโคเนื้อ เพื่อการฝึกงานนักศึกษา และผลิตรายได้ ปัจจุบันมีโคเนื้อ จำนวน 120 ตัว และอีกสถานที่หนึ่งคือ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งมีภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์แพะ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจในภาคใต้ รวมทั้งศึกษา และวิจัยแพะ รวมทั้งผลิตแพะให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมอบถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในภาคใต้ ปัจจุบันมีแพะ จำนวน 450 ตัว เป็นแม่พันธุ์ จำนวน 250 ตัว และพ่อแม่พันธุ์แพะของมูลนิธิชัยพัฒนาอีกจำนวน 56 ตัว โดยการดำเนินงานบางส่วนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมปศุสัตว์

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการดำเนินการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อในครั้งนี้ จะเน้นการเพิ่มจำนวนโคเนื้อ และแพะเนื้อต้นน้ำเป็นหลัก ขณะที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำงานร่วมกับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในการคัดเลือกเครือข่ายผู้เลี้ยงมาร่วมการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย การให้ความรู้ และนวัตกรรมในการผลิตอาหารโคเนื้อ และแพะเนื้อ การดูแลสุขภาพขั้นปฐมภูมิ การวางระบบ GAP ฟาร์ม และร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการตลาดต่อไป


สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:10 น. 20 ม.ค. 63   1045 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
เมื่อ: 14:18รายงานพิเศษ
​คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เมื่อ: 13:15รอบรั้วการศึกษา
​ปล่อยแล้ว เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี
เมื่อ: 10:41ข่าวสารบ้านเรา
ปภ.เขต 12 เร่งแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้งพื้นที่สะเดาและนาหม่อม
เมื่อ: 10:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมช่วยเหลือผู้ปกครองจากโควิด-19
  3096 ครั้ง
 2. ​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
  1672 ครั้ง
 3. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  1331 ครั้ง
 4. ​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
  1054 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ สงขลา แนะประชาชนอย่าตื่นตระหนก หลังประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เริ่ม 3 เมษายน 2563
  536 ครั้ง
 6. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  498 ครั้ง
 7. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  431 ครั้ง
 8. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  379 ครั้ง
 9. 03-04-63 รายงานCOVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสมคงที่ 34 ราย รอผลตรวจ 22 ราย
  222 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  218 ครั้ง
 1. ​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
  0 ครั้ง
 2. ​คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
  0 ครั้ง
 3. ​ปล่อยแล้ว เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี
  0 ครั้ง
 4. ปภ.เขต 12 เร่งแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้งพื้นที่สะเดาและนาหม่อม
  0 ครั้ง
 5. เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในภาวะวิกฤติ Covid-19
  0 ครั้ง
 6. ​ตำรวจภูธรภาค 9 สนธิกำลังทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.สงขลา ปล่อยแถวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้ โรงพยาบาลจะนะ และสำนักงานสาธารณสุขจะนะ
  0 ครั้ง
 9. ​สถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมคัดกรองผู้โดยสารป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 10. 03-04-63 รายงานCOVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสมคงที่ 34 ราย รอผลตรวจ 22 ราย
  0 ครั้ง