ข่าวสารบ้านเรา

ม.อ.สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสงขลา

เมื่อ: 11:30 น. 27 ก.พ. 63   1041 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน


(26 ก.พ. 63) ที่โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตซะโตคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พลชาติ โชติการ หัวหน้าโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายอนุภาพ คงทอง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลาและนางวีณา หนูยิ้ม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกขนและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินทั้งของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและจะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งราชการเอกชน ประชาชนและองค์กรอิสระจึงเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด โดยใช้ทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการและข้อเสนอแนะจากประชาชนซึ่งประสบปัญหาจริงในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

โดยจากผลการสำรวจพื้นที่แนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา ระยะทางทั้งสิ้น 168.4 กิโลเมตร พบว่ามีพื้นที่ชายหาดประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่หลายอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอจะนะ อำเภอระโนด อำเภอเทพาและอำเภอเมืองและมีแนวโน้มที่จะมีการกัดเซาะมากขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาหลายงานได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างแข็งหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมและในส่วนของมาตรการเชิงบริหารจัดการ แต่เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทและเงื่อนไข ข้อจำกัดที่แตกต่างกันทั้งสภาพภูมิประเทศและชุมชนทำให้การดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จ

ด้านผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตซะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่บริเวณตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร ซึ่งมีปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จริง โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมชายฝั่ง "การใช้โดมทะเลเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผลการวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงในต่างประเทศว่าโดมทะเลสามารถลดพลังงานและแรงปะทะของคลื่น สามารถปกป้องแนวชายฝั่งจากพายุ โดยมีการออกแบบช่องเปิดรอบแนวปะการังเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกระแสน้ำชายฝั่ง มีการเสริมฐานหกเหลี่ยมเพื่อเพิ่มเสถียรภาพต้านการพลิกคว่ำ การไถลและการทรุดตัว อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรในการเป็นบ้านปลา

ทั้งนี้ทางโครงการฯ ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งก่อนและหลังวางโดมทะเลอย่างต่อเนื่อง ในทุกมิติทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของโดมทะเลต่อพื้นที่ ทั้งนี้หากการวิจัยเชิงปฏิบัติการประสบความสำเร็จโดยทะเลจะเป็นต้นแบบในการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-วรางคณา /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:30 น. 27 ก.พ. 63   1041 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3523 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1414 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  965 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  848 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  783 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  714 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  621 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  591 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  571 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  525 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง