ข่าวสารบ้านเรา

​สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น

เมื่อ: 14:17 น. 7 ส.ค. 63   188 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง.เรียกเงินคืน”


(6 ส.ค. 63) ที่ โรงแรมบี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง.เรียกเงินคืน” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สมาชิกสภาท้องถิ่น , ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมการอบรม ร่วมให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็นเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง.เรียกเงินคืน” ในวันนี้

การทำงานขององค์กรปกครองในปัจจุบันต่างเป็นที่จับตามองของสังคม ไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบาย จนถึงระดับประชาชนในท้องถิ่นด้วยกัน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองรูปแบบการกระจายอำนาจ ที่มาจากประชาชนโดยตรง การทำงานก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ แต่หากทำถูกใจประชาชน แต่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ก็มักจะมีการร้องเรียน ถูกตรวจสอบจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เสียเวลาในการชี้แจงข้อกล่าวหา ข้อร้องเรียน แทนที่จะนำเวลาเหล่านั้นไปทำงานพัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน

จากชื่อโครงการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าก่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่งานด้านกิจการสภาท้องถิ่น กระบวนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติทั่วไป และเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ ที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย และหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่อยู่เสมอ พร้อมรู้วิธีการทำงานไม่ให้ถูก ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือดำเนินคดีอาญา และถูกทักท้วงหรือเรียกเงินคืนจาก สตง. ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับฟังจากวิทยากรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอให้สอบถามข้อปัญหาทางกฎหมายกับวิทยากร ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยังมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนมากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การพิจารณาข้อบัญญัติตำบล ที่ยังถือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ประกอบกับด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวน 5 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการแก้ไขครั้งใหญ่ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง การตัดสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลให้บุคคลผู้นั้นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอีกต่อไปฯลฯ ซึ่งคาดว่า กกต. จะประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงประมาณปลายปี 2563 อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมใหม่เป็นจำนวนมากรวมทั้งเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และที่สำคัญบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ถูกคณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก ถูกคณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินคดีทางอาญา และถูก สตง. ทักท้วงหรือเรียกเงินคืน เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทยและไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ให้หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ได้ตามปกติ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 156 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเทคนิคเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และกระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติทั่วไปที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงสาระสำคัญซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอันใกล้นี้ พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาสาระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาใหม่ และระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ และพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรองของสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบใหม่ รวมทั้งเพื่อให้รู้เทคนิคการทำงานไม่ให้ถูก ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือดำเนินคดีทางอาญาและถูกทักท้วงหรือเรียกเงินคืนจาก สตง. และกระบวนการชี้แจงหรือต่อสู้คดีในชั้นตุลาการ

ภาพข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 14:17 น. 7 ส.ค. 63   188 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
เมื่อ: 17:10ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
เมื่อ: 14:14รายงานพิเศษ
​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
เมื่อ: 11:06ข่าวสารบ้านเรา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
เมื่อ: 05:34รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3391 ครั้ง
 2. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  945 ครั้ง
 3. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  936 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  657 ครั้ง
 5. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  633 ครั้ง
 6. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  594 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  561 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  556 ครั้ง
 9. ตรวจความพร้อมสนามกีฬามวย ก่อนจัดการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  464 ครั้ง
 10. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  461 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 2. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 3. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 5. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 6. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 7. ​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์
  0 ครั้ง
 8. เรือนจำสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ญาติพี่น้อง
  0 ครั้ง
 9. ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” กรมราชทัณฑ์
  0 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้
  0 ครั้ง