ข่าวสารบ้านเรา

กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”

เมื่อ: 12:42 น. 23 ต.ค. 63   776 ครั้ง

กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”


(22 ต.ค. 63) นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับฟังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโปร่งใส และตรวจสอบได้ ป้องกันการร้องเรียน โดยมีบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตลอดจนปลัดองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ต.ค.63 จะเป็นวันที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ย.63 และวันเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.63 จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค.63 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันอังคารที่ 20 - 21 ต.ค.63

2. วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมกรการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้ยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (วันที่ 26 ต.ค.63) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทั้งนี้ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย” ทั้งในเรื่องการกำกับดูแลบุคลากรให้วางตัวเป็นกลาง , การให้ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้ง , การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร , การตรวจสอบการปิดแผ่นป้ายหาเสียง , การเบิกจ่ายงบประมาณ , การสอดส่องการกระทำความผิดการเลือกตั้ง , การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด และจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์แบบเก่าแล้ว ให้นำสื่อออนไลน์ อาทิ แอปพลิเคชั่นไลน์เฟซบุ๊ก ฯลฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในส่วนของเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่จะต้องมีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าวสุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา


 
เมื่อ: 12:42 น. 23 ต.ค. 63   776 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
เมื่อ: 14:35เศรษฐกิจบ้านเรา
โรงพยาบาลสงขลา ประกาศกฎใหม่การเฝ้าไข้ผู้ป่วย บัตรหายปรับ 300 บาท
เมื่อ: 13:10ประชาสัมพันธ์
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
เมื่อ: 13:08ประชาสัมพันธ์
​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
เมื่อ: 13:05G-SPECIAL

 1. ​1 ธันวา เช้าที่มาพร้อมฝนและต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
  1092 ครั้ง
 2. ​2 ธ.ค.เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อยังคงมีประกาศเตือนภัย 2-4 ธ.ค.63
  653 ครั้ง
 3. ​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
  492 ครั้ง
 4. ​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
  375 ครั้ง
 5. สงขลา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11 อำเภอ ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
  278 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
  262 ครั้ง
 7. ​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  102 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายปกรณ์ อินทสระ
  93 ครั้ง
 9. เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
  90 ครั้ง
 10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
  70 ครั้ง
 1. เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 2. โรงพยาบาลสงขลา ประกาศกฎใหม่การเฝ้าไข้ผู้ป่วย บัตรหายปรับ 300 บาท
  0 ครั้ง
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายปกรณ์ อินทสระ
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11 อำเภอ ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
  0 ครั้ง
 7. ​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
  0 ครั้ง
 8. ​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
  0 ครั้ง
 9. ​2 ธ.ค.เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อยังคงมีประกาศเตือนภัย 2-4 ธ.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
  0 ครั้ง