ข่าวสารบ้านเรา

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เดินหน้าเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)

เมื่อ: 17:03 น. 25 พ.ย. 63   1034 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เดินหน้าเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพระยะยาว รองรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับพื้นที่


วันนี้ (25 พ.ย. 63) ที่ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพระยะยาว รองรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับพื้นที่ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 รวมทั้งสิ้น 104 คน

.นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทราบกันดีว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548 และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2564 นี้จะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ คือ มีผู้สูงอายุร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อัตราส่วนภาระพึ่งพิงหรือภาระโดยรวมที่ประชากรวัยทำงานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น งบประมาณรัฐบาลจะต้องนำมาเป็นค่าการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการที่ต้องเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกับประเทศไทย ทำให้หน่วยงานจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงปัญหาสังคมสูงวัย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลากหลายโครงการ

.“ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ” หรือ “Care Manager” ถือว่าเป็นกลไกและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว มีบทบาทที่สำคัญหลายประการ ทั้งด้านการบริหารจัดการระบบ Long Term Care การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเชื่อมโยงกับทีมสหวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Caregiver และอาสาสมัครบริบาล เชื่อมประสานการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนเพื่อชุมชน ตามบริบทของพื้นที่

.นางสาวนวพร เตโช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มมากขึ้น โดยในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยจากฐานข้อมูลจากระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ในปัจจุบัน พบว่ามีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20.53 ของประชากรทั้งหมด

เขตสุขภาพที่ 12 มีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกับระดับประเทศ และมีบางจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงกว่าระดับประเทศ จากข้อมูลระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ในปี พ.ศ. 2563 พบเขตสุขภาพที่ 12 มีผู้สูงอายุจำนวน 635,695 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุด และเป็นจังหวัดเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือ จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 22.69 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง ร้อยละ 19.06 และจังหวัดสงขลา ร้อยละ 16.85 ในส่วนของสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงและแนวโน้มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพบผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้หรือกลุ่มพึ่งพิงประมาณ สองหมื่นราย หรือร้อยละ 3.8 อีกทั้งมีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียว และขาดผู้ดูแลมากขึ้นเช่นกัน .

สถานการณ์กำลังคนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ข้อมูลจากระบบโปรแกรม 3C กรมอนามัย พบว่ามีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ จำนวน 982 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) จำนวน 4,536 คน โดยเมื่อคำนวณอัตราส่วนระหว่างจำนวน CM และ CG ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ พบมีอัตราส่วนที่เพียงพอ แต่หากดูการกระจายและความครอบคลุมของกำลังคนดังกล่าว ยังคงพบว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ยังขาด CM ในการดำเนินงาน ทั้งเหตุผลจากการที่ยังไม่ได้รับการอบรม รวมถึงการย้าย/เปลี่ยนงาน และเกษียณอายุราชการของ CM ที่มีอยู่เดิม

.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และเพิ่มความครอบคลุมของกำลังคนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในพื้นที่

ภาพข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา


 
เมื่อ: 17:03 น. 25 พ.ย. 63   1034 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
เมื่อ: 20:27ข่าวสารบ้านเรา
​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
เมื่อ: 11:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
เมื่อ: 10:25รอบรั้วการศึกษา
ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
เมื่อ: 10:11ข่าวสารบ้านเรา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5931 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3001 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  2720 ครั้ง
 4. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2610 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2463 ครั้ง
 6. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2444 ครั้ง
 7. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2379 ครั้ง
 8. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2352 ครั้ง
 9. ชาวเทพา เฮรับปีใหม่ นิพนธ์ เปิดการสัญจรชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนจากสะพานขาดช่วงอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
  1900 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
  1876 ครั้ง
 1. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 2. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
  0 ครั้ง
 4. ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
  0 ครั้ง
 5. ​1 นายก+ 4 ว่าที่สจ.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของสงขลา
  0 ครั้ง
 6. เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
  0 ครั้ง
 7. ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
  0 ครั้ง
 8. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  0 ครั้ง
 9. ​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
  0 ครั้ง
 10. "จุรินทร์" นำทีมลงชายแดนใต้มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม พร้อมติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคา
  0 ครั้ง