​​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 11-20 พ.ค.64


9 มี.ค. 2564

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา


(8 มี.ค. 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมีนายพิทักษ์ สุวรรณวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021” แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2564 โดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสงขลา – จังหวัดพัทลุง -จังหวัดนครศรีธรรมราช-จังหวัดตรัง-จังหวัดสตูล-และจังหวัดปัตตานี รวมระยะทาง 1,275.05 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสงขลาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021” แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ การมอบหมายภารกิจ ของแต่ละฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนภายในจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกัน

ณิชารีย์ ลาเต๊ะ//ข่าว

อรรคพงษ์-ณิชารีย์//ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขล