ข่าวสารบ้านเรา

​อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60

เมื่อ: 14:53 น. 23 มี.ค. 64   676 ครั้ง

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวลงพื้นที่จังหวัดสงขลา มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60 จำนวน 231 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

(23 มี.ค. 64) เวลา 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นางจินตนา จันทร์บํารุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน รุ่นที่ 60 และผู้สําเร็จการฝึกอบรมตามโครงการสร้าง ชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสมพิศ ศรีคําแหง ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดสงขลา เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในอําเภอรัตภูมิ เข้าร่วในงานดังกล่าว

โดยผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้รายงานถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจ ด้านการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวสตรี สตรี และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนํา ความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ป้องกันมิให้ถูกล่อลวง หรือชักจูงจาก ผู้แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งใน ปี 2564 ได้จัดฝึกอบรมอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน รุ่นที่ 60 ฝึกอบรมอาชีพระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 23 มีนาคม 2564 มีผู้สําเร็จ การฝึกอบรมอาชีพ จากสาขาอาชีพต่างๆ จํานวน 231 คน ประกอบด้วย

-หลักสูตร 720 ชั่วโมง แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นฐาน ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ ปักจักร อาหารและโภชนาการ และคอมพิวเตอร์

- หลักสูตร 360 ชั่วโมง ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ เสริมสวยและตัดผมชาย เสริมสวย สตรี และคอมพิวเตอร์

- หลักสูตร 150 ชั่วโมง ได้แก่ นวดไทยเพื่อสุขภาพ ตกแต่งและซ่อมแซมเสื้อผ้า

- หลักสูตร 120 ชั่วโมง ได้แก่ การทําเบเกอรี่ การทําขนมไทย การทําอาหารว่างและอาหาร จานเดียว ตัดผมชาย การแต่งหน้าเกล้าผม

- หลักสูตร 120 ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) ได้แก่ เสริมสวยและตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นฐาน

- หลักสูตร 60 ชั่วโมง ได้แก่ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ มีผู้สําเร็จการฝึกอบรม รวม 18 คน -หลักสูตร30ชั่วโมง(เสาร์-อาทิตย์)ได้แก่ การทําอาหารคลีนการเชื่อมเหล็กพื้นฐาน สําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน 299 คน ประกอบด้วย (1) โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ ครอบครัว (2) โครงการสนับสนุน การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (3) โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจแก่สตรี และ (4) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน กิจกรรม ฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากมูลนิธิสงเคราะห์ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 19,000 บาท เพื่อมอบแก่ผู้รับการฝึกอบรมเรียนดีอันดับ 1 ของแต่ละสาขาอาชีพ จํานวน 7 ราย ๆ ละ 1,000 บาท และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมอาชีพที่เรียนดี มีความประพฤติ เรียบร้อย ช่วยเหลืองานส่วนรวมและมีฐานะยากจน จํานวน 4 ราย (โดยผู้ที่ได้รับทุนสมทบด้วยอีกครึ่งหนึ่ง) ได้แก่ จักรเย็บผ้าแบบหูหิ้ว ชุดเครื่องไดร์ผม เครื่องปริ้นเตอร์ ชุดเครื่องปั่นและตีไข่

โอกาสนี้ อธิบดี สค. ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมอาชีพ “ให้นําความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้ รวมทั้งแนวคิดต่างๆ นําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพตามความถนัดของ ตนเองอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกทําความดี เพื่อให้เป็นหลักประคับประคอง ส่งเสริมตนเอง และ ครอบครัว ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต รู้จักอุทิศตน มีจิตอาสา และจิตบริการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จนประสบความสําเร็จตามความมุ่งหวังและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพรุ่นต่อๆ ไป รวมทั้ง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว วิทยา- ธัญญารัตน์ /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:53 น. 23 มี.ค. 64   676 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อ: 15:26คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1359 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1094 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1005 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  820 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  786 ครั้ง
 6. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  693 ครั้ง
 7. ​จัดใหญ่ 8-9 เม.ย.มหกรรมมวย "ศึกรวมพลคนจะนะ" มท.2 รับประกันมันส์ทุกคู่
  690 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  676 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  628 ครั้ง
 10. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  603 ครั้ง
 1. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 2. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง
 3. นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
  0 ครั้ง
 4. ​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  0 ครั้ง
 5. สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 6. โควิดเป็นเหตุ แจ้ง "เลื่อนไม่มีกำหนด" จัดงาน​กาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2564
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
  0 ครั้ง
 8. สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  0 ครั้ง
 9. ​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
  0 ครั้ง
 10. นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ - พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64
  0 ครั้ง