ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา บูรณาการทุกภาคส่วนคุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ: 11:57 น. 30 มี.ค. 64   360 ครั้ง

จังหวัดสงขลา บูรณาการทุกภาคส่วน คุมเข้มป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เน้นยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด.


(30 มี.ค. 64) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากในปีนี้ได้มีการกำหนดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ติดต่อกันหลายวัน คือ ตั้งแต่ในห้วงวันที่ 10-15 เมษายน 2564 จึงถือเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ทั้งด้านคน และยานพาหนะ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ทั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย การให้คนไทยสังคมป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น

สำหรับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลาช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 70 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 71 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย , ปี 2561 เกิดอุบัติเหตุ 88 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 95 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และปี 2562 เกิดอุบัติเหตุ 91 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 95 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มแล้วขับ และการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นสาเหตุรองลงมา

โดยในปีนี้ จังหวัดสงขลาได้มีการวางแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ดังนี้ ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข และปลอดภัย ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-2 เมษายน 2564 และช่วงดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3-23 เมษายน 2564 โดยกำหนดช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2564 โดยมีการประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดสงขลาไม่มีพื้นที่ระดับความเสี่ยงสีแดง แต่มีพื้นที่ระดับความเสี่ยงสีส้ม 1 อำเภอ คือ อำเภอหาดใหญ่ ระดับความเสี่ยงสีเหลือง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา , อำเภอจะนะ , อำเภอนาทวี , อำเภอเทพา , อำเภอควนเนียง และอำเภอนาหม่อม ส่วนที่เหลืออีก 9 อำเภอ มีระดับความเสี่ยงสีเขียว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงนำค่าเฉลี่ยสถิติย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 มาใช้เป็นฐานในการประเมินผลการดำเนินการ และตัวชี้วัดอีกด้วย

ขณะที่ มาตรการการป้องกันจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด ให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และภาคประชาชน นำมาตรการดำเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยทางจังหวัดสงขลามีจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน 16 อำเภอ จำนวน 28 จุด

ทั้งนี้ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 จะดำเนินการควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 30 มี.ค. 64

 
เมื่อ: 11:57 น. 30 มี.ค. 64   360 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
จัดหางานสงขลา เดินหน้าเสริมสร้างการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงโควิด-19 ให้กับนายจ้าง
รองเลขาฯ กกต.ลงพื้นจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเกาะติดเลือกตั้งท้องถิ่น ชวนชาวสงขลาพร้อมใจใช้สิทธิ์ 28 มี.ค.64
Tags: สวท.
ข่าวล่าสุด
สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อ: 15:26คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1356 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1093 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1005 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  818 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  784 ครั้ง
 6. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  693 ครั้ง
 7. ​จัดใหญ่ 8-9 เม.ย.มหกรรมมวย "ศึกรวมพลคนจะนะ" มท.2 รับประกันมันส์ทุกคู่
  689 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  674 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  626 ครั้ง
 10. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  601 ครั้ง
 1. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 2. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง
 3. นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
  0 ครั้ง
 4. ​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  0 ครั้ง
 5. สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 6. โควิดเป็นเหตุ แจ้ง "เลื่อนไม่มีกำหนด" จัดงาน​กาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2564
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
  0 ครั้ง
 8. สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  0 ครั้ง
 9. ​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
  0 ครั้ง
 10. นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ - พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64
  0 ครั้ง