ประชาสัมพันธ์

สดร. จับมือกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมขับเคลื่อนภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย เร่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้นตอปัญหา PM2.5 ในไทย

เมื่อ: 17:09 น. 2 ส.ค. 64   2815 ครั้ง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมเป็นอีกหนึ่งในภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังเครือข่าย 29 หน่วยงานรัฐและเอกชน บูรณาการกำลังคน และทรัพยากรวิจัย เพื่อร่วมกำหนดแผนการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการศึกษาคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย พร้อมเร่งวิเคราะห์ต้นตอปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย

สดร. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย ฉบับที่สอง ระหว่างหน่วยงานภาคีวิจัยฯ เดิม 28 หน่วยงาน และเพิ่มเติมอีก 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในภาคี ร่วมลงนามฯ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา


ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในนามผู้แทนภาคีฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมลงนามเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศ การรายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งยังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เสริมศักยภาพการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคี บูรณาการกำลังคนและทรัพยากรทางการวิจัย เชื่อมโยงกับการศึกษาค้นคว้า หาสาเหตุที่มาของคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจาะลึกถึงต้นตอของปัญหา PM2.5 และภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มวิจัยบรรยากาศของ สดร.ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยมาระยะหนึ่ง ได้เชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยบรรยากาศในประเทศไทย และทุกฝ่ายได้แสดงเจตจำนงร่วมกันในการจัดตั้งภาคีเพื่อบูรณาการและขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญหลักของ แต่ละหน่วยงาน รวมถึงประสานความร่วมมืองานวิจัยด้านบรรยากาศและคุณภาพอากาศในประเทศไทยให้มีการทำงานที่สอดประสานกัน

เนื่องจากปัญหาด้านบรรยากาศมีความหลากหลายและซับซ้อนเกินกว่าหน่วยงานเดียวจะทำได้ นำมาสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับแรก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นับจากนี้

หน่วยงานและนักวิจัยทั้งหมดจะได้ร่วมมือกันประสานนโยบายเพื่อช่วยกันกำหนดทิศทางการวิจัยด้าน บรรยากาศให้ทันกับสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยด้านคุณภาพอากาศที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหา PM2.5 แม้นักวิจัยไทยจะมีศักยภาพด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ แต่ยังขาดการวางแผนเชื่อมโยงประเด็น ทั้งในเรื่องคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่นำทางของการวิจัยแบบบูรณาการ บูรณาการวิจัยบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับการศึกษาคุณภาพอากาศของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จัดสร้างห้องปฏิบัติการกลางที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมที่จะสนับสนุนการวิจัยบรรยากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยบรรยากาศและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เบื้องต้นได้กำหนดหัวข้อเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยบรรยากาศร่วมกัน ได้แก่

งานวิจัยด้านเคมีบรรยากาศ งานวิจัยด้านฟิสิกส์บรรยากาศ

งานวิจัยด้านเครื่องมือและการตรวจวัดด้านบรรยากาศ

งานวิจัยด้านฐานข้อมูลและแบบจำลองการคาดการณ์คุณภาพอากาศ และงานวิจัยด้านผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รายนาม 29 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย

(Thailand Consortium for Atmospheric Research : TCAR) มีดังนี้

1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

3. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

4. กรมควบคุมมลพิษ

5. กรมอุตุนิยมวิทยา

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. มหาวิทยาลัยทักษิณ

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17. มหาวิทยาลัยนเรศวร

18. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

19. มหาวิทยาลัยพะเยา

20. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21. มหาวิทยาลัยมหิดล

22. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

25. มหาวิทยาลัยศิลปากร

26. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

27. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

28. สถาบันพระบรมราชชนก

29. สถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

ข้อมูล: กลุ่มวิจัยบรรยากาศ สดร.
เผยแพร่ :
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211, 081-8854353 โทรสาร 053-121250
E-mail: pr@narit.or.th Website: www.narit.or.th
Facebook: www.facebook.com/NARITpage
Twitter: @NARIT_Thailand, Instagram: @narit_thailand
Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โทร. 1313


 
เมื่อ: 17:09 น. 2 ส.ค. 64   2815 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1701 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1503 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1400 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1399 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1337 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1128 ครั้ง
 7. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1100 ครั้ง
 8. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1071 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1040 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง