คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)


2 ส.ค. 2565

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการนี้ #อบรมฟรี

วิทยากรโดย คณาจารย์สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

กำหนดการโครงการพิชิต TCAST 66 (ENG)

#อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom