โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม


8 ส.ค. 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีนางธัญนุช พูลสวัสดิ์ วิทยากรระดับ 5 และนางสาวเกตุวลี สามสี พนักงานวิชาชีพระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไป กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านความรับปิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของโรงไฟฟ้าจะนะ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ