​หาดทิพย์ รับรางวัลชนะเลิศ “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” สาขา ผู้นำองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ


8 พ.ย. 2565

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชนะเลิศ “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” สาขาผู้นำองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (LEADERSHIP COMMITMENT) และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชมเชย สถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender-Inclusive Workplace) จากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women ในงาน “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ขอขอบคุณหน่วยงานจาก UN Women ตลาดหลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จัดโครงการนี้ให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงออกและทำในสิ่งที่ถูกต้อง”

“หาดทิพย์” เป็นผู้ได้รับลิขสิทธ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคลา-โคลา รับผิดชอบในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หลายปีที่ผ่านมา หาดทิพย์ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย งานที่ผู้ชายทำได้ 100% ผู้หญิงก็สามารถที่จะทำได้ เราได้จัดทำโครงการสรรหาพนักงานหญิงเพื่อดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการสาขา” ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่เป็น Frontline โดยพัฒนาพนักงานหญิงที่เราเชื่อว่า พวกเขามีขีดความสามารถและเป็นผู้นำที่จะทำงานได้โดยไม่จำกัดเพศสภาพ และอีกโครงการหนึ่ง เป็นการส่งเสริมศักยภาพของร้านค้าที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยทีมงานเข้าไปแนะนำและช่วยเรื่องการบริหารจัดการสต็อกสินค้า การบริหารการเงินเบื้องต้น และความรู้เรื่อง E-Payment (Electronic Payment System) ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของเขาเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยความสำคัญของความเท่าเทียมบนพื้นฐานขีดความสามารถของบุคลากร โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศภาพ และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับงานประกาศรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ในปีนี้ พิจารณาจากการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้นำสูงสุดองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ เพื่อชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีการดำเนินการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศกว่า 500 บริษัทจาก 19 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรม Centara Grand@CentralWorld Bangkok เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา