​พสกนิกรชาวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565


14 พ.ย. 2565

วันนี้ (14 พ.ย.65) ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 โดยมี นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ข้าราชการ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ของทุกปีตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ปีนี้เป็นปีที่ 67 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 และเป็นปีที่ 20 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” ขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์ในโลก ให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากภัยแล้ง ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์ชัด พระปรีชาสามารถ ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” มีใจความตอนหนึ่งว่า “พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์ คิดค้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวงอันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ”

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว - ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา