​อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล เดินหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


18 พ.ย. 2565

อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล เดินหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน

(17 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตันหยงกลิง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายอำหรน หมัดตุกัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เป็นประธานการประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีนายกุลวัสส์ วิเศษยิ่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย นายนิยม ดำกระบี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตันหยงกลิง นางสาวจุฑาทิพย์ ประสิทธินุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยข้าราชการ และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วม

นายอำหรน หมัดตุกัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือ ผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม" ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย

"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีเด็ก เยาวชน และประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความไม่ตั้งใจและเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้ง ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก"

ดังนั้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถปฎิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม