​อบต.เกาะสาหร่าย สตูล เปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว


25 พ.ย. 2565

อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล เปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิดในการรณรงค์ R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม


(24 พ.ย. 65) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นางสาวทัศนียา อาหน่าย เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน รักษาราชการแทนนักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการและสังคม นำเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ใส่เสื้อสีส้มลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิดในการรณรงค์ “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่เหมาะสม ตระหนักในสิทธิของเด็ก สตรี มีทักษะในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการเป็นผู้กระทำความรุนแรง และยุติการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา โดยมีนายอำหรน หมัดตุกัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย นายกุลวัสส์ วิเศษยิ่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ร่วมในพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์

ตามที่ องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง สำหรับประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประกอบกับการมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เป็นต้นมา