ข่าวสารบ้านเรา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน

เมื่อ: 15:21 น. 21 ม.ค. 66   770 ครั้ง

องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน ครั้งที่ 1/2566 เร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

(20 ม.ค.66) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา

สำหรับความคืบหน้าความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน กรณีร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งว่ารับเรื่องร้องเรียนชุมชนแหลมสนอ่อน ว่ามีประวัติความเป็นมาการก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 โดยประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า เมื่อปี พ.ศ.2560 เทศบาลนครสงขลาประกาศจัดตั้งเป็น “ชุมชนแหลมสนอ่อน” ต่อมาปี พ.ศ.2565 จังหวัดสงขลากำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนเพื่อสามารถนำพื้นที่แหลมสนอ่อนมาใช้ประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้จริง จึงได้แต่งตั้งและมีคำสั่งให้ประชาชนแหลมสนอ่อนรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยออกจากพื้นที่ จึงขอทราบข้อมูล ที่มาของที่ดินในพื้นที่แหลมสนอ่อนและชุมชนแหลมสนอ่อน และวัตถุประสงค์ของที่ดิน, หน่วยงานที่ครอบครอง ใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ, แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน, การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการและที่อยู่อาศัย, ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ปัจจุบันสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อเท็จจริงเพื่อรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ แหลมสนอ่อน โดยได้ประสานข้อมูลจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา และเทศบาลนครสงขลา เพื่อจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

และในที่ประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน ในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อนที่เป็นปัจจุบัน โดยมี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นหัวหน้าคณะทำงานผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา เป็นเลขานุการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน นอกจากนั้นได้จัดทำแบบสำรวจแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน หากมีการรื้อถอน โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักงานจังหวัดสงขลา พิจารณาปรับแบบสำรวจฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแบบสำรวจฯ ไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการสำรวจข้อเท็จจริง การครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านความคืบหน้าการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่นันทนาการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่แหลมสนอ่อน เมื่อครั้งที่ 10/2565 ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ประสานการมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการขอใช้พื้นที่ต่อสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สงขลาในการดำเนินการโครงการ ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสงขลา ได้ยื่นเอกสารการขอใช้ที่ดินราชพัสดุแล้ว สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร และรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอใช้ ซึ่งจะร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนที่ฯ ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:21 น. 21 ม.ค. 66   770 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
วันชัย ปริญญาศิริ ชนะเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีนครสงขลา
ครม.เห็นชอบ สงขลาเมืองเก่า ร่วมโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 60 ล้านบาท
ข่าวล่าสุด
“หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
เมื่อ: 20:12ข่าวสารบ้านเรา
​หนึ่งเดียวในสยามประเทศ พิธีลอดซุ้มประตูป่าวัดห้วยหลาด ปีที่ 68
เมื่อ: 13:22คอลัมน์แนะนำ
​อว.ม.อ. ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน
เมื่อ: 16:06ข่าวสารบ้านเรา
หาดทิพย์ จัดบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร”
เมื่อ: 14:37ข่าวสารบ้านเรา

 1. “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
  1082 ครั้ง
 2. ขอเชิญร่วมงาน "เกษตรแฟร์ และ OTOP อบจ.สงขลา สงขลามหานครการเกษตร "
  974 ครั้ง
 3. ​"อบจ.สงขลา ผนึก ทน.หาดใหญ่" ทำแผนใช้พื้นที่หน้าหอนาฬิกาสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่
  953 ครั้ง
 4. สภาพัฒน์-ม.อ. ประชุมระดมความเห็นจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่สงขลา-ปัตตานี
  809 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลาเปิดงานเจรจาธุรกิจ Business Matching ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และจรจาจับคู่ธุรกิจ
  745 ครั้ง
 6. ผอ.โรงเรียนศรีสว่างวงศ์รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 66
  741 ครั้ง
 7. ​ภูมิใจไทย ปราศรัยเขต 2 สงขลา ขอปักธงขับเคลื่อนท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจหาดใหญ่
  737 ครั้ง
 8. แม่ทัพภาคใต้ประชาธิปัตย์" อ้อนชาวเขต 5 สงขลากาเบอร์ 3 สานภารกิจ 3 พัฒนา
  652 ครั้ง
 9. ​ถึงเวลาคนรุ่นใหม่ "สรรเพชญ" เบอร์ 4 อาสาผลักดัน 4 การพัฒนาเมืองสงขลา
  640 ครั้ง
 10. ​กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงยกระดับราคาสินค้า Local Plus ภาคใต้
  639 ครั้ง
 1. “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
  0 ครั้ง
 2. ​หนึ่งเดียวในสยามประเทศ พิธีลอดซุ้มประตูป่าวัดห้วยหลาด ปีที่ 68
  0 ครั้ง
 3. ​อว.ม.อ. ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. หาดทิพย์ จัดบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร”
  0 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลา น้อมรำลึก “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2566
  0 ครั้ง
 6. ​โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19
  0 ครั้ง
 7. ​"อบจ.สงขลา ผนึก ทน.หาดใหญ่" ทำแผนใช้พื้นที่หน้าหอนาฬิกาสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2
  0 ครั้ง
 9. บรรลุผลเจรจาไทย-มาเลเซีย พร้อมทำถนนเชื่อมต่อสะเดา-บูกิตกายูฮีตัม หวังก่อสร้างแล้วเสร็จใน 1.6 ปี
  0 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตหนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์
  0 ครั้ง