ข่าวสารบ้านเรา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน

เมื่อ: 15:21 น. 21 ม.ค. 66   375 ครั้ง

องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน ครั้งที่ 1/2566 เร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

(20 ม.ค.66) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา

สำหรับความคืบหน้าความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน กรณีร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งว่ารับเรื่องร้องเรียนชุมชนแหลมสนอ่อน ว่ามีประวัติความเป็นมาการก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 โดยประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า เมื่อปี พ.ศ.2560 เทศบาลนครสงขลาประกาศจัดตั้งเป็น “ชุมชนแหลมสนอ่อน” ต่อมาปี พ.ศ.2565 จังหวัดสงขลากำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนเพื่อสามารถนำพื้นที่แหลมสนอ่อนมาใช้ประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้จริง จึงได้แต่งตั้งและมีคำสั่งให้ประชาชนแหลมสนอ่อนรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยออกจากพื้นที่ จึงขอทราบข้อมูล ที่มาของที่ดินในพื้นที่แหลมสนอ่อนและชุมชนแหลมสนอ่อน และวัตถุประสงค์ของที่ดิน, หน่วยงานที่ครอบครอง ใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ, แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน, การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการและที่อยู่อาศัย, ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ปัจจุบันสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อเท็จจริงเพื่อรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ แหลมสนอ่อน โดยได้ประสานข้อมูลจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา และเทศบาลนครสงขลา เพื่อจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

และในที่ประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน ในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อนที่เป็นปัจจุบัน โดยมี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นหัวหน้าคณะทำงานผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา เป็นเลขานุการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน นอกจากนั้นได้จัดทำแบบสำรวจแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน หากมีการรื้อถอน โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักงานจังหวัดสงขลา พิจารณาปรับแบบสำรวจฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแบบสำรวจฯ ไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการสำรวจข้อเท็จจริง การครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านความคืบหน้าการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่นันทนาการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่แหลมสนอ่อน เมื่อครั้งที่ 10/2565 ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ประสานการมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการขอใช้พื้นที่ต่อสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สงขลาในการดำเนินการโครงการ ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสงขลา ได้ยื่นเอกสารการขอใช้ที่ดินราชพัสดุแล้ว สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร และรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอใช้ ซึ่งจะร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนที่ฯ ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:21 น. 21 ม.ค. 66   375 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

วันชัย ปริญญาศิริ ชนะเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีนครสงขลา
ครม.เห็นชอบ สงขลาเมืองเก่า ร่วมโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 60 ล้านบาท
เปิดงาน “วันสงขลา ประจำปี 2565 สร้างความสำนึกรักและหวงแหนในบ้านเกิด
พิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
เมื่อ: 16:04รอบรั้วการศึกษา
​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
เมื่อ: 12:36เศรษฐกิจบ้านเรา
ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
เมื่อ: 15:30เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวสวนปาล์มสงขลาบุกศาลากลาง เรียกร้องแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ-ปุ๋ยแพง
  2812 ครั้ง
 2. ​ตรุษจีนหาดใหญ่ จัดยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ฉลองครบรอบ 65 ปี มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
  2601 ครั้ง
 3. ​2566 ปีกระต่ายวิ่งฉิว การเมืองครึกครื้น & ท่องเที่ยวคึกคัก
  2167 ครั้ง
 4. ​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น
  2072 ครั้ง
 5. ​เชิญเที่ยวงาน เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
  1571 ครั้ง
 6. เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
  1331 ครั้ง
 7. ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
  1328 ครั้ง
 8. ร่วมต้อนรับทีมกลันตัน เอฟซี สู่สงขลาในการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่
  1088 ครั้ง
 9. ​มูลนิธิชูเกียรติฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมที่สงขลา ปีที่ 12
  1065 ครั้ง
 10. 15 ม.ค. ปราสาทสายฟ้ายกพลชนทีมดังมาเลเซีย ที่สนามติณฯ ในรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023
  1047 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
  0 ครั้ง
 4. ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
  0 ครั้ง
 5. ​คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ที่สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ดูงาน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs
  0 ครั้ง
 8. "ดอกไม้เหล็ก ชายแดนใต้" แม่ทัพภาคที่ 4 ลงให้กำลังใจการฝึกกับหน้าที่และภารกิจรับใช้ชาติ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดเจ๋ง มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
  0 ครั้ง
 10. ม.หาดใหญ่ CATCH YOUR DREAM เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ
  0 ครั้ง