​จังหวัดสงขลาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย


27 ม.ค. 2566

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ในวาระครบรอบ 101 ปี

วันนี้ (27 ม.ค. 66) ที่สนามโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะรองนายกยุวกาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และสมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลากว่า 600 คน ได้ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ในวาระครบรอบ 101 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทยและส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี โดยการจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่พระองค์ทรงได้โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ดำเนินการในด้านการพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธา ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสภากาชาดไทยในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด

ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 นี้ นับได้เป็นปีที่ 101 ของยุวกาชาดไทย โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เหล่ายุวกาชาดได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ณ บริเวณชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและสะอาดตา อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา