​โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะสำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา


4 ก.พ. 2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา มาศึกษาดูงานด้านพลังงาน ซึ่งได้ฟังบรรยายข้อมูลโดยรวม การผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนางธัญนุช พูลสวัสดิ์ วิทยากรระดับ 5 เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมด้วยนางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ร่วมตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นทางคณะได้เข้านั่งรถเยี่ยมชมบริเวณต่างๆภายในโรงไฟฟ้าจะนะ