​สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ


14 ก.พ. 2566

วันนี้ (14 ก.พ. 66) ที่ห้องประชุมสิงขรา โรงพยาบาลสงขลา แพทย์หญิงสุวิวรรณ นกหนู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 13 ราย โดยมีนายนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา แพทย์หญิงกชกร พรหมโสภา หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสงขลา ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

แพทย์หญิงกชกร พรหมโสภา หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กล่าวว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิด จากการใช้รถใช้ถนน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข อันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันและหรือประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และ แผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา จึงได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อให้ผู้พิการได้นำอุปกรณ์ไปใช้งานเป็นประโยชน์ โดยอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้, เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ, ชุดขาเทียมระดับเข่าระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดหลายแกนและเท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง, รถนั่งคนพิการธรรมดาแบบมาตรฐานและรถนั่งคนพิการแบบปรับเอนนอนได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา