ข่าวสารบ้านเรา

​ม.อ. จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา”

เมื่อ: 14:25 น. 9 มี.ค. 66   443 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สมาชิกเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66

ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) ในสินค้าปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย ปลากะพงสด ปลากะพงสดแช่แข็ง ปลากะพงเค็ม และหนังปลากะพงทอดกรอบ โดยมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงตั้งแต่ปากทะเลสาบสงขลาที่ติดกับทะเลอ่าวไทยเข้ามาถึงบริเวณปากรอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนคร และอำเภอควนเนียง และพื้นที่การแปรรูป ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อสร้างระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้ผลิตตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพให้กับสินค้า GI สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้า นอกจากนี้ เพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าเข้าสู่ระบบการควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

กิจกรรมการประชุมชี้แจงดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ผู้ผลิต ผู้แปรรูป หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการชี้แจง ระดมสมอง และหารือการจัดทำคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ซึ่งประกอบไปด้วยแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบควบคุมคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิก แผนการควบคุมการตรวจสอบสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า รวมถึงคณะทำงานนำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่จัดทำขึ้น ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกิจกรรมในวันนี้ยังจัดให้มีการรับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา

“การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า จะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้า ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถติดตราสัญลักษณ์ GI ไทย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัดสงขลาต่อไป” ผศ. ดร.เสาวคนธ์ กล่าว

นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ถือเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่มีคุณภาพและลักษณะพิเศษอันเป็นผลมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือเรียกโดยทั่วไปว่าเป็น “สินค้า GI” ซึ่งการเป็นสินค้า GI จำเป็นต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน กระบวนการผลิต ตลอดจนแหล่งที่มาของสินค้า เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถรักษามาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ในระดับสากล โดยชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ร่วมกันจัดทำระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่ระดับผู้ผลิตและระดับพื้นที่ทั้งกระบวนการผลิตที่รับรองได้ว่าการผลิตสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ขึ้นทะเบียนไว้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้

 
เมื่อ: 14:25 น. 9 มี.ค. 66   443 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ปอมท. ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
​รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565” ภายใต้แนวคิด “หาดใหญ่ร่วมแรง พร้อมรับอุทกภัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ
​“อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.” คว้ารางวัล 3rd Place Inspiring Solutions” จากงานประชุม 39th IASP World Conference 2022
​55 ปี วิศวฯ ม.อ. เดินหน้าสู่ Smart Engineer
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3702 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1408 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1287 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1254 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1150 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1120 ครั้ง
 7. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1082 ครั้ง
 8. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1081 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  955 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง