โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา


15 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 9 -11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) โดยได้ยกทัพ ของดีของเด็ดใน 16 อำเภอ มาแสดงในงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ อำเภอจะนะได้จัดกิจกรรมออกบูธ เพื่อแสดงของดีของเด็ดของอำเภอจะนะ ในด้านต่างๆ เช่น การทำการเกษตร การทำการประมง การประกอบอาชีพ และการแสดงให้เห็นถึงการเป็นแหล่งนกเขาชวาเสียงโด่งดังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโรงไฟฟ้าจะนะได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นของดีประจำอำเภอและประจำจังหวัดสงขลา ด้านการประกอบกิจการพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมครั้งนี้โรงไฟฟ้าจะนะ ได้นำกระบวนการที่ทำภายในโรงไฟฟ้ามาแสดงให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างไร ผ่านกิจกรรมให้ความรู้การทำน้ำส้มควันไม้ การสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้ง กิจกรรมระบายสีก้อนถ่าน การสาธิตการน้ำสิ่งของจากต้นไม้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ เป็นต้น