​รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


17 มี.ค. 2566

วันนี้ (17 มี.ค. 66) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม

อพท. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน STMS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ทราบถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน STMS โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมประมาณ 320 คน

โดยภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และภาพรวมเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Management Standard : STMS สู่การปฏิบัติจริง, กิจกรรมการเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ”

วรปรัชญ์ รัตกี/ข่าว ,วิทยา สันบู/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา