​หาดทิพย์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


25 เม.ย. 2566

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจปี 2565 รวมถึงแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต นำโดย ประธานกรรมการ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คุณประกิต ประทีปะเสน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คุณยรรยง เมธาพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทจัดการประชุมแบบไฮบริดที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้าประชุม ณ ห้องประชุม บอลรูม 1 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท หรือผ่านระบบออนไลน์ และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น ทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ และได้ลงมติอนุมัติในทุกวาระการประชุม โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.52 บาท ให้ผู้ถือหุ้น