สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล


4 พ.ค. 2566

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 ณ วัดท่าหยี ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง

วันนี้ (4 พ.ค. 66) ที่บริเวณวัดท่าหยี ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนเพื่อถวายราชสักการะและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน อีกทั้งทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


สำหรับวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นับเป็นวันมหามงคลของชาติ และวันบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 150 ถุง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประชาชนผู้ยากไร้ จากนั้นนำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลำคลอง ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ประชา-วิทยา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา