​โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีอาคารและรั้ว ณ ตาดีกา บ้านควนหัวช้าง


11 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจ้างเหมาโรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีอาคารและรั้ว ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อิสลามธัญศึกษา บ้านควนหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบริเวณอาคาร ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน