​อว.ม.อ. ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน


26 พ.ค. 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน ภายใต้กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ณ กศน.ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดฝึกอบรมอาชีพกลุ่มระยะสั้นแก่ชาวบ้านในชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักรวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าสร้างความรักและความสามัคคีลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านด้วยการฝึกอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความสามารถจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายร่วมบรรยายให้ความรู้ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมเค้กไข่กรอบ หลักสูตรการทำซูชิ โดย อาจารย์นันท์นภัส ตะนุสะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา และ หลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การดูแลของคณะทำงานอุทยานวิทยาศาสตร์ชุมชนสัมพันธ์