ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”


2 มิ.ย. 2566

บ่ายวันนี้ (2 มิ.ย.66) ที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

จังหวัดสงขลา โดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามมติในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยเห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปี 2566 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา โดยการปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 18) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ชนะเลิศที่เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา แก่ นางสาววริศรา คงชะนะ รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และนางสาวฐาณิชญาณ์ รักษาแก้ว รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่

จากนั้น พระครูวิจิตรศิลาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ) ได้กล่าวสัมโมทนียกถาถึงวันสำคัญของวันวิสาขบูชา ต่อจากนั้นพระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเจริญจิตตภาวนา พร้อมนำพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนได้ตระหนัก รำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข สืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยิ่งขึ้นไป

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา