​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"


2 มิ.ย. 2566

วันนี้ (2 มิ.ย.66) ที่บริเวณชายทะเล หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างเก่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย” โดยมีนายมาหะมะพรีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้าน คณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม

.นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน มีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริมและกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล โดยนโยบายและแนวทางสำคัญอีกประการหนึ่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คือการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยราชการผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือการจัดตั้งคณะธรรมงานไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ โดยจังหวัดสงขลา ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่แหล่งปิโตรเลียมสำคัญของประเทศ ก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งได้มีการประชุม หารือ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ร่วมกันมาโดยตลอด โดยในพื้นที่ภาคใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้จัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีในพื้นที่ที่มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบบโครงการโครงการต่าง ๆ อาทิ การจัดทำปะการังเทียม การจัดสร้างซั้งกอ การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล การปลูกป่าชายเลน และการส่งเสริมผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมรายได้ รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนด้วย โดยทุกโครงการเป็นไปตามความต้องการของชุมชนทั้งหมด.

สำหรับหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในปี 2566 ได้ดำเนินการจัดทำซั้งกอจากวัสดุธรรมชาติ รวมจำนวน 500 ต้น ภายใต้ชื่อ “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย” เพื่อจัดวางบริเวณริมชายฝั่งในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอระโนด จำนวน 100 ต้น อำเภอสทิงพระ จำนวน 150 ต้น อำเภอสิงหนคร จำนวน 100 ต้น และอำเภอเมืองสงขลา จำนวน 150 ต้น

วิทยา สันบู / ภาพ จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา