​เทศบาลคลองแหนำจิตอาสาพัฒนา “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”


7 มิ.ย. 2566

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันต้นไม้ประจำของชาติ รวมถึงเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๗๐๐ ต้น และต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน ๓๐๐ ต้น ระยะทาง ๕.๒ กม. (สองฝั่งถนน)

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ครู/นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณริมคลองระบายน้ำ ๔ (คลอง ร.๔) ชุมชนมัสยิดเกาะหมี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายสันติฯ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ในวันนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อสั่งการของจังหวัดสงขลาใน ๓ เรื่อง คือ ๑. การดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ซึ่งให้เริ่มดำเนินการในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อย่างน้อยคนละ ๑ ต้น เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้มีมากกว่า ๒ ล้านต้น ๒. การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยให้ร่วมกันปลูกตันไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นควร และ ๓. การรณรงค์กิจกรรมวันป่าชุมชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ วันที่ ๒๔ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ โดยในวันดังกล่าวเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น