คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวงเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5


29 ส.ค. 2566

วันนี้ (29 ส.ค.66) เวลา 08.30 น. พระเทพปัญญาโมลี คณะกรรมการบริหารกลาง พระราชวรเวที ประธานคณะกรรมการฯ ประจำหนใต้ พระสิริจริยาลังการ รองประธานคณะกรรมการฯ ประจำหนใต้ นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดเลียบ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี พระอาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี พระครูสิทธิสุตากร เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าอาวาสวัดเลียบ พร้อมด้วยนายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนน้อมถวายการต้อนรับ

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านโหนด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการรักษาศีลอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ โดยการบูรณาการร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งผลให้เกิดความสงบสันติสุข ความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

ในโอกาสนี้ พระเทพปัญญาโมลี คณะกรรมการบริหารกลาง พระราชวรเวที ประธานคณะกรรมการฯ ประจำหนใต้ และคณะกรรมการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จากนั้นในช่วงบ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมด้วยส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านบ้านโหนด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งชาวบ้านได้ใช้เวลาว่างรวมตัวตั้งกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน สร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ โดยน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยหลักของศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต จึงเกิดความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา