อบจ.สงขลา ส่งเสริมสถาบันครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง


11 ก.ย. 2566

วานนี้ 10 กันยายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าวัดปากเเตระ ตำบลปากเเตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โดยมี นายพีระศักดิ์ บุญศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอระโนด กล่าวรายงาน เเละนายสมเพียร บุญศิริ นายกเทศมนตรีตำบลปากเเตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งบุคลากร เเขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว ชุมชน ได้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันและส่งเสริมการเรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็ง

ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติต่างๆของชุมชน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การพัฒนาสาธารณะประโยชน์เเหล่งชุมชน การเเข่งขันกีฬาทางน้ำเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้ต่างๆในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ได้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัวต่อไป

ภาพ/ข่าว ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา